Krasnodar Kray

düzenle|Ocak 2007

Krasnodar kray

Kuzey Kafkasya`da, Rusya Federasyonu (RF) ve Güney okrugu içerisinde federal bir yönetim birimi.Kuzeyde Rostov oblastı,doğusunda Stavropol krayı ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti,güneyinde Kafkas Sıradağları ve Gürcistan`dan tek yanlı ayrılıp bağımsızlık kararı alan Abhazya Cumhuriyeti ile çevrilidir.Batısında Azak Denizi,Kerç Boğazı ve Karadeniz bulunur.Ayrıca Kray topraklarının güney orta bölümünde,bir iç cep biçiminde,RF üyesi Adıgey Cumhuriyeti yer alır.

Yüzölçümü

76.000 km.kare,nüfusu 5.125.221 (2002),yönetim merkezi Krasnodar kentidir (2002`de 646.175;2005`te 715.4 bin).Ortalama nüfus yoğunluğu km.kare başına 67.4`tür.

Coğrafi Koşullar

 • Bölgenin güneybatı bölümü dağlıktır.Burada, kuzeybatıda Taman Yarımadası yakınlarından başlayan ve Karadeniz boyunca güneydoğuya doğru uzanan,giderek genişleyen ve yükselen Kafkas Dağları (Kafkaslar)bulunur:kuzeyde Agoy (994 m.),güneye doğru Thabe (905 m.),Şesı (1.839 m.) ve Avtle (Аулъэ;1855 m.).En yüksek doruk Adıgey sınırındaki Çuguş (Adıgece: Ç`ığuş-Ч1ыгъушъ;3.238 m.)tepesidir.Kuzey ve kuzeydoğu kesimleri geniş plato ve düzlüklerden oluşur.
 • Sıradağlar engeli nedeniyle kuzey rüzgarlarına kapalı olan kıyı bölgesi dışındaki yerlerde kışları sert,yazları sıcak bir iklim görülür.Kıyı kesimi ise,subtropikal,bol yağışlı,kışları ılık,yazları sıcak bir iklime sahiptir.Kıyıda ve yüksek yerlerde 1.000 mm`nin üzerine çıkabilen yıllık yağış miktarı,iç kesimlerde,özellikle kuzeye doğru gidildikçe azalır.Bu nedenle tarımda sulama gerekir.
 • Bitki örtüsü kıyıda ve yükseltiye göre dağlarda,önce karışık,ardından iğne yapraklı orman,ormanın üstünde Alp tipi çayırlar,vadi ve ovalarda çayır ve bozkır bitkileridir.
 • Bölgenin ana akarsuyu Kafkas Dağlarındaki buzullarla beslenen Kuban Irmağıdır (Adıgece adı :Pşız-Пшыз;Kabartayca adı:Psıj-Псыжъ).Kuban Irmağı Kafkaslar`dan doğan çok sayıda kol ile beslenir:batıdan doğuya doğru Abın,Afıps,Psekups,Pşış,Şhaguaşe (Rusça:Byelaya ya da Belaya),Laba,Varp (Rusça:Urup).Ayrıca,batıda Kafkaslar`dan doğan ve Karadeniz`e dökülen çok sayıda hızlı akışlı akarsu da vardır:kuzeyden güneye Pşada,Aguy,Tuapse,Psışu (Псыш1у;Rusça :Psezuapse),Şeh (Rusça:Şakhe),Saçe (Rusça :Soçi),Mezmıt`e (Rusça:Mzımta).Bütün bu yer ve akarsu adları Adıgece olup,Diaspora`da anlatı,öykü ve şarkılarda anı olarak halen yaşamaktadırlar.


Yönetim birimleri

Krasnodar krayı 1937`de kuruldu,1991 yılına dek bu Kray`a bağlı kalan Adıgey Özerk Oblastı,aynı yıl ayrıldı,ardından 3 Temmuz 1991`de cumhuriyet oldu,ama coğrafi olarak Kray toprakları içinde kaldı.Kray 38 rayon (ilçe),26 kentsel alan,12 kent tipi yerleşim birimi ve 397 bucak birimini (selsovet-köy sovyeti) içerir.Bir Kray Meclisi ve atanabilen bir valisi (gubernator) vardır.Alt birimlerin de meclis ve yürütme komiteleri bulunur.

Kentleri

 • Başlıca kentleri,Krasnodar dışında, Soçi (Adıgece:Saçe-Шъачэ;2002`de 328.809),Novorossiysk (Adıgece:Ts`emez-Ц1эмэз;232.079;2005`te 281.400),Tuapse (64.238),Gelencik (50.102),Anapa (Adıgece:Bığurqal-Быгъуркъал,53.493) Karadeniz kıyısındadır.Bütün bu kent yöreleri 1864 öncesinde Adıgelere (Çerkeslere) aitti.
 • Bugün, Tuapse güneyinden Psov Irmağına değin uzanan Soçi metropolitan alanı, önde gelen bir turizm,dinlenme ve sayfiye alanıdır,burada "Golovinski Cumhuriyet Doğa Koruma Alanı" (zakaznik) geniş bir yer tutar.Ayrıca,Soçi ve Tuapse yöresinde,1999`da RF tarafından küçük bir halk olarak tanınmış olan 12 bin kadar yerli Şapsığ kalıntı nüfusu halen yaşamakta olup,buraya "Karadeniz kıyısı Şapsığyası" da (Хы1ушъо Шапсыгъэ) denmektedir.
 • Tuapse ve kuzeyindeki Novorossiysk,RF`nin petrol ve doğal gaz ihraç limanlarıdır.Kuzeyde Azak Denizi kıyısındaki Yeysk (86.349) ve içerideki Armavir (Adıgece:Yermelhabl-Ermeniköy,193.964) diğer önemli kentlerdendir.
 • Armavir`in yerli halkı,adından da anlaşılabileceği gibi, Adıgece anadilli Ortodoks Hıristiyan Ermenilerdir.Bu Ermenilerin büyük bir bölümü,1918`de,iç savaş sırasında,bazı Adige ve Kazak toplulukları yanında,Kızıl Ordu birlikleri tarafından yok edilmişlerdir (1).Kray nüfusunun küçük bir kısmı Müslüman (100 bin dolayında Adige,Çerkes ve Şapsığ gibi yerliler,ayrıca Tatar, Türk vb),diğerleri ağırlıklı olarak Ortodoks Hıristiyandır (Ayrıca bk."Nüfus" bölümü).Müslümanlar dini yönden merkezi Maykop`ta bulunan Adige Cumhuriyeti ve Krasnodar Krayı Müslümanları Müftülüğüne bağlıdırlar.


Tarih

Kray toprakları 18 ve 19.yüzyıllarda, yakın tarihin gördüğü en ağır katliam ve soykırım olaylarına sahne olmuştur.18.yüzyılda kuzeyde Azak Denizine dökülen Yeya Irmağı ile güneyde Kuban Irmağı arasında kalan topraklar Kırım Hanlığına bağlıydı.Buralarda bir bölümü göçebe olan Nogaylar (Tatar) ile Adıgeler yaşıyorlardı.Kuban`ın güneyi ise egemen Adıge topluluklarının ülkesi olan Çerkesya`yı (Circassia) oluşturuyordu.
 • Ruslar,1774 sonrasında,hiçbir kural tanımadan,hukuken Kırım Devleti`ne ait olan bir bölgede,yani Kuban Irmağının kuzeyi boyunca Karadeniz`e doğru uzanan ve üzerinde kale,karakol ve gözetleme kuleleri bulunan bir müstahkem hat kurdular.Hemen ardından 1783`te Kuban`ın kuzeyini, Kırım ile birlikte ilhak ettiler,Temmuz 1783`te yerli nüfusu kuzeydeki Ural bölgesine sürme kararını uygulamaya koydular.Bunun üzerine Nogaylar ayaklandılar.Ama Ruslar yerli halkı soykırımdan geçirdiler.Buralarda tek bir Nogay ve Adıge nüfus bile bırakmadılar,dahası güneye,Çerkesya`ya sığınanları da,Kuban ve Laba ırmaklarını geçip izlediler ve ele geçirdiklerini ayrımsız öldürdüler.Güvenlik gerekçesiyle Kuban`ın kuzeyi 10 yıl boyunca boş tutulduktan sonra, 1792`de, Çariçe II.Katerina tarafından Kazak (Rus) yerleşimine tahsis edildi ve 1793`te Yekaterinodar kalesi (şimdiki Krasnodar`ın yerinde) kuruldu.Bu topraklara topluluklar halinde gelen ve toprağı bölüşen Karadeniz Kazakları yerleştirildi (2).
 • 1783`ten sonra,sıra Adıgelere,yani Bağımsız Çerkesya`ya gelmişti.Kuzeyde Kuban Irmağı ağzından güneyde Bzıb (Adıgece:Psıb) Irmağı ağzına ya da şimdiki Pitsunda`ya değin Karadeniz kıyıları boyunca ve Kuban Irmağının güney havzasına yayılmış olan 2 milyon nüfuslu Adıgelerin inatçı direnişi, 1864`te sona erdi (3).Ancak Karadeniz kıyısındaki dağlarda barınan Adıge Hak`uç (Хьак1уцу) topluluğu Ruslara boyun eğmedi ve direnişini 1870`li yıllara değin sürdürdü.1779 -1864 yılları arasında Çerkesler,dış yardım arama amaçlı diplomatik çalışmalarda bulundular (4).Ayrıca Adıge kıyıları savunmasına bir Adıge Filosu da katılmıştı (5).Ama,tüm bu çabalara karşın, Rus yayılması durdurulamadı,bütün bir Çerkesya işgal edildi.Ruslar 21 Mayıs 1864`te Kbaada Yaylasında bir askeri tören ve dini ayin düzenleyerek, zaferlerini kutladılar (6).1864`te Adıgelerin içinden 80 bin (7) kadarının (tüm nüfusun % 4 kadarı) Orta Kuban ve Orta Laba ırmakları solundaki yerlere yerleşmek koşuluyla kalmasına izin verildi.1864`te 1 milyonu aşkın bir Çerkes nüfusunun yaşadığı ve Ruslarca yeni ele geçirilen Çerkesya toprakları ise,son bireyine değin Çerkes (Adıge) nüfusundan arındırıldı.Daha sonra,1857-1859 tarihlerinde Rusların eline geçmiş olan ve sıkı bir biçimde denetlenen bir bölgeye yerleştirilen ya da o yerde kalmasına izin verilen sözkonusu 80 bin Adıge`nin de çoğu,1864 deportasyonundaki Adıgeler gibi,ikinci bir sürülme olayı olarak,Türkiye`ye göç etmek (deportasyon) zorunda bırakıldı. Sonunda,Adige nüfusu,1897`de,200 bine yükselmesi gerekirken, 30 bin dolayına düşmüştü.
 • Adıgelerden temizlenen kıyı bölümü ve dağlık kesimler,dağlardaki gerilla tipi direnişler nedeniyle,1880 yılına değin,güvenlik nedeniyle boş tutuldu.Ancak 1880`den ya da 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı`nda Türklerin Ruslara yenilmesinden ya da umutsuz Adıge direnişlerinin 1870`lerde sona ermesinden ve sonunda Adıge nüfusunun iyice azaltılmasından sonra sivil (Rus) yerleşime açıldı.Ruslar Çerkesya`nın kıyı bölgelerinde uygulanacak tarımı bilemediklerinden,örnek çiftçi olarak yararlanmak için bazı küçük Adıge gruplarının (bugünkü Şapsığlar) Karadeniz kıyısındaki eski yerlerine dönmelerine izin verdiler.Bu son Adıgelerin (Şapsığların) sayısı 1897`de 1.939`a ulaşmıştı.Böylece bu yeni Rus yerleştirme (kolonizasyon) alanında,şimdiki "Karadeniz kıyısı Şapsığyası" da oluştu. Çarlık Rusyası döneminde,kıyıdaki Karadeniz ili (guberniya) dışında,şimdiki Krasnodar Krayı yerinde Rusların "Kuban Oblastı" bulunuyordu.
Bu soykırım ve kolonizasyon politikası nedeniyle yerli halk çok küçük bir sayıya düştü.Doğruluğu tartışmalı verilere göre,Kray`da 2002`de 15.8 bin Adıge,4.4 bin Çerkes ve 3.2 bin Şapsığ nüfus yaşamaktaydı (Toplamı 25 bin dolayında bir yerli nüfus).Ruslar 23 Eylül 1924`te kurulan Tuapse merkezli Şapsığ Ulusal Rayonu`nu, "ilerisi için tehlikeli bir oluşum" olarak görerek,24 Mayıs 1945`te lağvettiler (8).Şimdi,Krasnodar krayındaki Adıge ve Şapsığlar kıyıdaki Soçi metropolitan alanı ile Tuapse rayonunda (14 köy ve kentlerde) ve doğudaki Uspensk rayonunda (3 köy) yaşamakta ve 1999 yılı sonrasından beri okullarında seçmeli bir ders olarak Adıgece de okuyabilmektedirler (Sınıf başına haftada 2 ders saati).
 • Bu son yıllarda Adıgey Cumhuriyeti`nin (AC) başkenti Maykop`ta bulunan Adıge Devlet Üniversitesi`nin 6 fakültesi Soçi`de,3 fakültesi Novorossiysk`de ve 1 fakültesi de Yeysk kentinde açılmıştır,ayrıca Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi de gelişen eğitim kurumlarındandır.Bütün bunlar,Adıgelerle Şapsığların,küçücük (AC ile birlikte 150 binden az olan) nüfuslarına karşın,eğitim alanında ileri adımlar atmayı başarmış olduklarını da göstermektedir.


Nüfus

2002`de 5.125.221 olan toplam nüfus içinde Müslüman nüfus olarak da:
 • 25.575 Tatar,
 • 15.821 Adıge,
 • 13.496 Türk (Mesheti),
 • 11.944 Azeri,
 • 5.022 Kürt,
 • 4.446 Çerkes,
 • 3.752 Lezgi
 • 3.231 Şapsığ,
 • 2.857 Çeçen,
 • 2.609 Kırım Tatar,
 • 2.210 Özbek,
 • 2.061 Başkır,vb 100`ü aşkın etnik kökenli bir nüfus bulunmaktadır.Yerli halk olan Adıge,Şapsığ,Çerkes ve Nogaylar,1860`lı yıllarda katledildikleri ya da Türkiye`ye yönelik deportasyona uğratıldıkları için iyice azalmış,Karadeniz kıyısında yaşamış olan Ubıhça,Abazaca,vb gibi dil ve lehçelerde konuşan topluluklar ile Kuban Irmağı kuzeyinde yaşamış olan Nogaylar ise,Krasnodar Krayı tpraklarından bütünüyle temizlenmişlerdir:Tartışmalı Krasnodar kaynaklarına göre,5 milyon nüfus içinde yerli nüfus 25 binin altına düşmüştür.
 • 1783 soykırımı sonucu,şimdiki Krasnodar krayı topraklarında Nogay nüfus kalmamıştır.Bu soykırım ve etnik temizlik operasyonuna bağlı olarak Kuban Irmağı kuzeyindeki Krasnodar krayı topraklarında herhangi bir Adıge yerleşimi de kalmamıştır.Krasnodar krayı dışında bazı küçük Nogay toplulukları vardır.Bunlar Kırım Hanlığı (1426-1783) sınırları dışında,Ruslarca toprakları 1556`da ilhak edilen eski Astrahan Hanlığı (1466-1556) yurttaşı olan ve çok daha önceleri,1556`da Rus yönetimi altına alınmış olan ve şimdiki Stavropol krayı topraklarında, Karaçay-Çerkesya,Çeçenya ve Dağıstan cumhuriyetlerinde yaşadıklarından soykırım kapsamı dışında kalmış olan Nogaylardır.Bu nedenle,Nogayca,halen,Karaçay-Çerkes ve Dağıstan cumhuriyetlerindeki resmi dillerdendir.
 • Krasnodar krayında Adıge ve Şapsığ aleyhtarı bazı Rus ekstremist (milliyetçi ve ırkçı) görüşlerin halen de canlı olduğu görülmektedir.Nitekim,bir ara yoğunlaşan Adıgey Cumhuriyeti`ni lağvedip topraklarını Krasnodar krayına katma uğraşıları yanında, Şapsığlara, 1945 öncesindeki özerkliklerinin iadesi girişimleri de,milliyetçi Rus çevrelerince büyük bir tepkiyle karşılanmış ve önlenmişti;ayrıca 1999`da RF hükümeti tarafından Şapsığlara tanınmış olan bazı azınlık haklarının uygulanması da,Krasnodar krayı yönetiminin ısrarlı engellemeleri ile karşılaşmıştı (9).


Ekonomi

 • Güneydeki dağlık bölüm dışındaki toprakların çoğu tarıma elverişlidir.Tarımda sulama gerekmektedir.Mısır,buğday ve arpa gibi ürünler yanında,Kuban Irmağının aşağı bölümünde pirinç yetiştirilir.Şekerpancarı,ayçiçeği ve tütün ekilir,Kuban Irmağı kıyılarında sebze üretilir,dağ eteklerinde bağlar ve meyve bahçeleri geniş yer tutar.Karadeniz kıyı kesiminde çay,fındık,kestane,meyve ve sebze yetiştirilir.Sığır,domuz ve kümes hayvanları beslenir,arıcılık,deniz ve tatlısu balıkçılığı da önemlidir.
 • Bölgede petrol ve doğal gaz çıkarılır,Novorossiysk ve Tuapse başlıca ihraç limanlarıdır.Krasnodar`da bir petrol rafinerisi,Beloreçensk`te de (Adıgece:Şıthale-Atboğan) bir kimya kompleksi vardır.Ayrıca tarım ve orman ürünlerini işleyen sanayiler de bulunur.Ancak,Krasnodar krayı,yine de, RF`nin,halen sanayide en geri kalmış ve en yoksul köşelerinden biri konumundadır.Krasnodar krayı yerinde ve Çarlık Rusyası döneminde "Kuban oblastı" bulunuyordu (Ayrıca bk.Vikipedi,Adıge sürgünü,Adigey,Anapa,Çerkesya,Sindika,Şapsığ Ulusal Rayonu,Şapsığlar).


Kaynaklar:

1.Kim Şibzuh,Çerkesya Dehşet İçinde,Yedi Yıldız dergisi,sayı 3,İstanbul,1994,s.14-18,ayrıca internet.

2.Ashad K`ırğ,Tehlike Hep Kuzeyden Geliyordu,Kuzey Kafkasya KD,sayı 85-86,İstanbul,1992,s.23-25.

3.A.T.Keraşev,A.Y.Çirg,İstoriya Adıgei,Maykop,1991,s.130.

4.Ançoko K`eraş,Çerkesya`nın Dış Ülkelerle İlişkileri,Kuzey Kafkasya KD,sayı 83-84,s.9-11.

5.Ashad K`ırğ,Kafkas Savaşı Sırasında Adıge Filosu,Kuzey Kafkasya KD,sayı 83-84, s.19-20.

6.Jineps gazetesi,Eylül 2006 Ek-1,s.2.

7.Dr.Almir Abreg,Geçmişten Günümüze Kafkasların Trajedisi,İstanbul,2006,s.43.

8.Teşu Murdin,Kafdağı dergisi,sayı 49-50,Ankara,1991,s.29-31;Jineps gazetesi, Haziran,Kasım 2006.

9.Jineps,Eylül 2006 Ek-1,Haziran,Kasım 2006.

Rusyanın İdari Bölgeleri

Краснадарскі край Krasnodarski kraj Krasnodarski kraj

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Krasnodar Krayı
3 ay önce

oldu, ama coğrafi olarak Kray toprakları içinde kaldı. Adigey Cumhuriyeti'nin, zaten tarihsel Adige toprakları olan Krasnodar Kray toprağında,sınırlarının...

KUZEY KAFKASYA
3 ay önce

Adigey, İnguşya, Karaçay-Çerkesya) ile, il statülerinde olan Krasnodar Kray ve Stavropol Kray yöreleri bulunur. Karaçay-Çerkesya Kabardey-Balkarya Çeçenya...

Kuzey Kafkasya, Coğrafya, Taslak
Krasnodar
4 ay önce

kadar Yekaterinodar Екатеринодар), Kuzey Kafkasya'da Rusya'ya bağlı Krasnodar Kray'ın yönetim merkezi olan kent. Kuban Irmağı'nın kuzey kıyısındadır. 1793'te...

Krasnodar, Ahıska Türkleri, Azeri, Ermeni, Gürcistan, Kafkasya, Kirim, Rus, Rusya Federasyonu, Çerkes, Kuban nehri
Mostovski rayonu
3 yıl önce

Mostovki rayonu (Rusça: Мостовский район), Rusya'da Krasnodar Kray'a bağlı rayon (Türkçe: ilçe). Rayon 1864 yılı öncesinde bağımsız bir Adige toprağı iken...

Mujik
3 ay önce

ve komşu halklarla uyum sağlamışlardır. Bugün Adigey Cumhuriyeti ve Krasnodar Kray halkının önemli bölümü mujik kökenlidir. 1917 Ekim sosyalist devriminden...

Mujik, Abhazya, Adigey Cumhuriyeti, Gagra, Krasnodar Kray, Çerkesya
Karadeniz Guberniyası
3 yıl önce

24 Mayıs 1945'te "güvenlik" kaygısıyla lağvedildi. Ayrıca tıklayın - Krasnodar Kray, Adigey, Şapsığlar. Paata Vissarionovich Gugushvili; Razvitie promyshlennosti...

Rusya'nın krayları
3 yıl önce

83 federe birime bölünmüştür, bunlardan 9'u kraydır. Altay Krayı Habarovsk Krayı Kamçatka Krayı Krasnodar Krayı Krasnoyarsk Krayı Perm Krayı Primorski...

Kuban Oblastı
3 yıl önce

topraklarda Rusya'ya bağlı Krasnodar Kray'ın büyük bir kısmı, Adigey, Karaçay-Çerkes'in tamamına yakını, Stavropol Kray'ın bir kısmı ve Rostov Oblast'nın...