Proletarya

Kısaca: Marksist görüşe göre, kapitalist toplumda burjuvazi tarafından sömürülen, emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan emekçi sınıf. Kendisini sömüren mülkiyet düzenini yıkacağına ve yalnızca kendisini değil, fakat tüm insanlığı kurtaracağına inanılan evren­sel ihtilalci sınıf. ...devamı ☟

proletarya
Proletarya

Marksist görüşe göre, kapitalist toplumda burjuvazi tarafından sömürülen, emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan emekçi sınıf. Kendisini sömüren mülkiyet düzenini yıkacağına ve yalnızca kendisini değil, fakat tüm insanlığı kurtaracağına inanılan evren­sel ihtilalci sınıf.

Bu bağlamda, kapitalizm içinde, orta sını­fın yok olup, işçi sınıfının bir parçası haline gelmesi sürecine proleterleşme; Ortodoks Marksizmin iddiasına göre, proletaryanın, kapitalist’ devleti yıktıktan sonra, sosyalizme geçişi hızlandırmak ve üretim araçlarını sos­yalleştirmek amacıyla kuracağı rejime prole­tarya diktatörlüğü adı verilir.

proletarya

Çalışanların oluşturduğu en alt tabaka.

proletarya

Türkçe proletarya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. proletariat, proletariate

proletarya

emekçinin2 oluşturduğu sınıf.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Proletarya
3 yıl önce

Proletarya (Latince proles kelimesinden gelir) alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir. İlk olarak...

Proletarya, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek fazlası, Emek gücü
Proletarya diktatörlüğü
3 yıl önce

Proletarya diktatörlüğü, Marksizmdeki tarihsel ve siyasalproleter düşünceye göre, kapitalizmle komünizm arasında uzanan geçiş döneminin siyasal biçimini...

Proletarya diktatörlüğü, Proletarya diktatörlüğü
Lümpen proletarya
3 yıl önce

Lümpen (Almanca: Lumpenproletariat, "proletarya yığını"; "pejmürde proletarya"), başlangıçta Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ikinci ünlü ortak...

Proleter enternasyonalizm
6 yıl önce

gelmektedir. Proletaryanın sınıfsal çıkarları, bütün insanlığın gelecek çıkarları ve özlemleriyle özdeş anlamda ele alındığından dolayı, proletarya ulusal nitelikte...

Proleter enternasyonalizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm
İşçi sınıfı
3 yıl önce

ve gündelik konuşma dilinde kullanılan terim. Marksist terminolojide proletarya kavramıyla karşılık bulur. İşçi sınıfı, Marksizm'den farklı olarak, sınıfın...

Gotha Programı'nın Eleştirisi
6 yıl önce

detaylı açıklamaları ortaya koyan belge, "proletarya diktatörlüğünü", kapitalizmden komünizme geçiş sürecini, proletarya enternasyonalizmini ve işçi sınıfının...

Gotha Programı`nın Eleştirisi, 1875, Kapitalizm, Karl Marks, Komünizm, Proleterya diktatörlüğü, Sosyal Demokrat, İşçi sınıfı, Fredrick Engels
Sınıf mücadelesi
6 yıl önce

arasındaki savaşım olduğu belirtilir. Proletaryaya gelindiğinde ise durum farklılaşmıştır bir bakıma. Proletarya, sınıf olarak kendi varlığını da ortadan...

Sınıf mücadelesi, ,
Marksizm
3 yıl önce

savaşımı teorisini ortaya atan ve bu savaşımın zorunlu sonucu olarak proletarya diktatörlüğüne ve oradan da toplumsal eşitlik ve özgürlük dünyası komünizme...

Marksizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Diyalektik materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm