Said Nursi

Kısaca: Said Nursî (d. 5 Ocak - 12 Mart 1878, Hizan, Bitlis, Osmanlı Devleti[3] - ö. 23 Mart 1960, Şanlıurfa, Türkiye) İslam âlimi, Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarı ve Risale-i Nur hareketinin kurucusu. Medrese hocası Molla Fethullah Efendi tarafından verilen "Bediüzzaman" (Zamanın en iyisi) lakabı[4], zamanla ismiyle beraber anılarak Bediüzzaman Said Nursî olarak söylenmiştir. ...devamı ☟

Said Nursi
Said Nursi

Said Nursi
Said Nursi
Bediüzzaman Said Nursi 1873’de Bitlis’in Hizan kazasının Nurs köyünde doğdu. Babasının adı Mirza, anasının adı Nuriye’dir. Said Nursi, kendi hayatını ikiye ayırır. Nur risalelerini yazmaya başladığı 1926’ya kadar kendini “Eski Said” olarak görür. Daha sonra “Yeni Said” dönemi başlar. 9 yaşında din eğitimine başlayan, 21 yaşındayken “Bediüzzaman” (çağın güzelliği) ismiyle anılan Said Nursi, gençlik yıllarında belinden hiç eksik etmediği hançeri ve tipik Kürt giysileriyle din adamından çok savaşçıyı andırıyordu. Nitekim bu yıllarda tam bir dava adamıydı.

Önce II. Abdülhamit’e başvurarak Van’da bir üniversite kurmasını istedi. Ancak kendisini akıl hastanesinde buldu. O da Selanik’e gidip İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişki kurdu.

İttihatçılardan uzaklaşıp İttihadı Muhammedi partisinin kurucuları arasında yer alan Said Nursi, 31 Mart Olayı’na karışmaktan idamla yargılanıp beraat etti. Türk Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. 1925’teki Şeyh Said Ayaklanması nedeniyle hakkında soruşturma açılan, ardından Isparta’nın Barla nahiyesine sürülen Said Nursi için artık yeni bir dönem başladı.

Peşpeşe gelen sürgünlere, mahkemelere rağmen Said Nursi, politikaya fazla bulaşmamaya çalışıp, kendini halkın, kaybolmaya yüz tuttuğunu düşündüğü imanını yeniden kuvvetlendirmeye adadı. Bunun sonucunda Risalei Nur külliyatı ortaya çıktı.

Said Nursi 23 Mart 1960’da Urfa’da öldü ve Halilürrahman Camii’ne defnedildi. Fakat 27 Mayıs 1960 darbesinde sonra askerler onun naaşını alıp askeri bir uçakla Isparta’ya götürdü. O gün bugündür nerede gömülü olduğunu çok az kişi bilmektedir.

Bediüzzaman

Çocukluk yıllarını, dokuz yaşına kadar, anne ve babasının yanında geçiren Said Nursi, keskin zekası, harikulade hafızası ve üstün kabiliyetleriyle çok küçük yaşlardan itibaren dikkatleri üzerinde toplamıştır. Normal şartlarda yıllarca süren klasik medrese eğitimini kısa bir zamanda tamamlamıştır. Gençlik yıllarını alabildiğine hareketli tahsil hayatı ile değerlendirmiş; ilimdeki üstünlüğünü, devrinin ulemasıyla çeşitli zeminlerde yaptığı münazaralarda fiilen ispatlamıştır.

Said Nursi 15-16 yaşına kadar Doğu vilayetlerindeki muhtelif yerlerde resmi ve ilmi şahsiyetlerle beraber olmuş, onlarla birçok meselede, bilhassa dini meselelerde mütalaalarda ve münazaralarda bulunmuş, birçok kaynak eseri tetkik ederek eğitimini tamamlamıştır. Bu yaşlardayken, geldiği Van’da on beş sene gibi bir müddetle halkın eğitimine ehemmiyet vermiş, bu maksatla halk arasında seyahatlerde bulunmuştur. Bu arada fizik, kimya, astronomi, felsefe, matematik, tarih ve coğrafya gibi birçok ilmin esaslarını çok kısa bir zamanda elde etmiştir. Böylece dinde ve fen ilimlerinde yaptığı bütün münazaralarda devrinin o bölgedeki alimlerini hayrette bırakan genç Said, “çağın eşsiz güzelliği” manasına gelen Bediüzzaman lakabı ile anılmaya başlanmıştır. 1896 yılında ilk ve 1907 yılında ikinci defa İstanbul’a geldi.

1909 yılının sonlarına kadar İstanbul’da kalan Said Nursi burada yaptığı münazara ve konuşmalarda da kısa sürede ilim çevrelerine kendisini kabul ettirmiştir. Meşrutiyetin ilanı esnasında İstanbul’da bulunan Said Nursi, meşrutiyete İslamiyet adına sahip çıkmış; meydanlarda verdiği nutuklar, cemiyet faaliyetleri ve gazetelerde neşrettiği yazılarıyla halkın hürriyet ve meşrutiyeti doğru olarak anlamasına gayret göstermiştir. Selanik Hürriyet Meydanında nutuk vermesi, şark vilayetlerine çektiği telgraflar vasıtasıyla hürriyet ve meşrutiyeti anlatması, İstanbul’daki 20.000’e yakın hamallık ve işçilik yapan şarklı hemşehrilerinin ayaklanmalarını güzel bir konuşma ile yatıştırması, 31 Mart Olayında askerlerin isyanını bastırmak için konuşmalar yapması bunlardan birkaçıdır. Bu çalışmalarıyla birlikte, meşrutiyet ve hürriyeti “meşrutiyet-i meşrua” ve “hürriyet-i şer’iye” manası ile yerleştirmeye gayret gösteren Said Nursi, ittihad-ı İslam düşüncesinin yayılması için çalışmıştır.

1909’da patlak veren 31 Mart Olayında yatıştırıcı rol oynamasına rağmen, haksız ithamlarla Sıkıyönetim Mahkemesine zamanki adıyla Divan-ı Harb çıkarılmış, ancak beraet etmiştir. Bundan sonra, İstanbul’da daha fazla kalmamış ve 1910 yılı başında tekrar Van’a dönmüştür. Oradan da Mart 1911’de Şam’a giderek, İslam ittihadı fikrini bütün Müslümanlara yerleştirmek için gayret göstermiştir. Şark vilayetlerinde kurulmasını istediği üniversite için yardım istemek üzere tekrar aynı günlerde İstanbul’a dönmüştür. İsteği kabul edilen Said Nursi, tahsisatı da alarak 1912’nin sonlarına doğru tekrar Van’a döndü. Van Gölü kenarındaki Edremit’te üniversitenin temelini atmışsa da, patlak veren Birinci Dünya Harbi sebebiyle bu teşebbüs yarım kalmıştır. Talebeleriyle birlikte gönüllü milis alayı teşkil ederek cepheye koşan Said Nursi, vatan müdafaasında çok büyük hizmetler görmüştür. Savaşta birçok talebesi şehid olmuş; kendisi de Bitlis müdafaası sırasında yaralanarak Ruslara esir düşmüştür. Yaklaşık üç yıl Rusya’da esaret hayatı yaşadıktan sonra fevkalade hayret verici şekilde firar ederek, Petersburg, Varşova, Viyana ve Sofya yoluyla Haziran 1918’de tekrar İstanbul’a dönmüştür.

İstanbul’a üçüncü gelişinde ilim çevrelerince büyük bir teveccühle karşılanan Said Nursi, dört yıl kadar burada kalmıştır. Gelir gelmez Mehmed Âkif, İzmirli İsmail Hakkı, Elmalılı Hamdi Yazır gibi devrin meşhur şahsiyetlerinden müteşekkil bir İslam akademisi mahiyetindeki “Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye” üyeliğine tayin edilir. Bir taraftan Anadolu’daki Kuva-i Milliye hareketini desteklerken, diğer taraftan İstanbul’u işgal eden kuvvetlere karşı da cesaretle mücadele eder. İstanbul’un işgal edilmesinden sonra İngilizler tarafından ölüm emri çıkarılmasına rağmen, o cesaretle çalışmalarına devam etmiştir. Bu faaliyetleri Anadolu’da kurulan Millet Meclisi tarafından takdirle karşılandığı için Mustafa Kemal tarafından ısrarla Ankara’ya davet edilmiştir. Birçok defa Ankara’dan yapılan bu davetlere, “Ben tehlikeli yerde mücahede etmek istiyorum; siper arkasında mücahede etmek hoşuma gitmiyor. Anadolu’dan ziyade burayı daha tehlikeli görüyorum” diyerek icabet etmemiş; araya çok yakın dostlarının da girmesiyle ve vazifesini önemli derecede yerine getirdiği inancına sahip olduktan sonra Ankara’ya gitmeyi kabul etmiş, meclisin açılışında bulunmuştur. 1923 yılı ortalarına doğru da Van’a dönmüştür.

Şeyh Said İsyanıyla hiçbir ilgisi olmadığı halde, Said Nursi isyan sonrasında ikamet ettiği uzlethanesinden alınarak Burdur’a, oradan da 1925-1926 yıllarında Isparta’nın Barla nahiyesine götürülmüştür. Burada “manevi cihad” hizmetini başlatmış ve telif ettiği eserleri yazmaya başlamıştır.

Doğru dürüst yolu bile bulunmayan küçücük bir kasaba olan Barla’da başlattığı hizmetin halka mal olması, devrin idarecilerini rahatsız ettiğinden 1935’te Eskişehir, 1943’te Denizli, 1947’de Afyon, 1952’de de İstanbul mahkemelerine çıkarılmıştır. Ayrıca muhtelif sürelerle Kastamonu, Emirdağ ve Isparta’da, sıkı takip altında mecburi ikamete tabi tutulmuştur.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte başlayan işkenceli, sıkıntılı ve çileli bir hayattan sonra 1960’ın baharında Urfa’ya dönen Said Nursi, 23 Mart 1960 (H.1379)ta Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Urfa’da defnedildi. Bugün kabri bilinmemektedir.

Eserleri:

Sözler, Lemalar, Şualar, Mektubat, İşaret’ül-Îcaz gibi eserleri olup, bunların hepsi Risale-i Nur Külliyatı adı altında toplanmıştır.

Kronoloji • 1878 - Bitlis`in Hizan İlçesine bağlı İsparit Nahiyesinin Nurs Köyünde dünyaya geldi.
 • 1888 - Medrese eğitimini tamamladı.
 • 1894 - Van`a giderek orada coğrafya, matematik, jeoloji, fizik ve kimya gibi müsbet ilimleri öğrenmeye başladı. Kendisine Bediüzzaman lakabı verildi.
 • 1907 - Eğitimle ilgili islam ve bilimi eksen alan projelerini padişaha sunmak üzere İstanbul`a geldi. Van`da kurmayı planladığı Medesetül Zehra padişah tarafından kabul gördü ve ödenek ayrıldı.
 • 1909 - İttihad-ı Muhammedi Fırkası (Fırka-i Muhammediye)kuruluşunda kurucu üye olarak yer aldı.
 • 1909 - 31 Mart Olayı sebebiyle Divan-ı Harp Mahkemesinde yargılandı.
 • 1911 - Şam Emeviye Camii`nde büyük bir hutbe okudu. Bu hutbe daha sonra Hutbe-i Şamiye adıyla kitaplaştırıldı. Münazarat ve Muhakemat gibi eserlerini telif etti.
 • 1915 - Birinci Dünya Savaşı`na katıldı.
 • 1916 - Bitlis savunması esnasında yaralanarak Ruslara esir düştü.
 • 1918 - İki buçuk yıl süren esaretten, bir Rus askerin yardımıyla firar etti. İstanbul`a geldi. Devrin tek İslam Akademisi olan “Darü`l-Hikmeti`l-İslamiye”ye üye oldu.
 • 1919 - 19 Ocak 1919`da Mustafa Sabri, İskilipli Mehmet Atıf Hoca, Ermenekli Saffet efendi gibi din ve eğitimcilerle birlikte Müderrisler Cemiyetinin kuruluşuna üye olarak katıldı.
 • 1919 - Mesnevi-i Nuriye adlı eserini yazmaya başladı.
 • 1920 - İstanbul`un İngilizler tarafından işgali üzerine Hutuvat-ı Sitte adlı bir eser yayınladı. Bu eser yüzünden işgal kuvvetleri tarafından gıyabında ölüm cezasına mahkum edildi.
 • 1922 - Zaferden sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara`ya TBMM`ye davet edildi. Burada mebuslara hitaben bir beyannamede dinden uzaklasmaya karşı çıktı.
 • 1923 - Ankara`yı terkederek talebe yetiştirerek münzevi bir yaşam sürmek üzere Van`a yerleşti. Öğrencilerine ders vermeye başladı. Erek Dağı`nda iki senesini geçirdi.
 • 1925 - Şeyh Said İsyanı`ndan sonra Burdur`a sürüldü ve Burada Nur`un İlk Kapısı isimli eserini yazdı.
 • 1926 - Barla`ya sürüldü. Burada Risale-i Nur`u telife başladı. Sözler ve Mektubat`ın tamamı, Lemalar`ın da büyük bölümünü burada yazdı.
 • 1934 - Barla`dan Isparta`ya sürüldü.
 • 1935 - “Gizli cemiyet kurmak, rejimin temel düzenini yıkmak” iddiasıyla Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde aleyhinde dava açıldı ve mahkeme neticesinde Tesettür Risalesi`nden dolayı 11 ay hapse mahkum edildi. 120 öğrencisiyle birlikte Eskişehir Hapishanesinde tutuklu kaldı ve orada tecrid altında tutuldu.
 • 1936 - Hapis cezasının bitiminden sonra 7 yıllığına Kastamonu`ya sürüldü.
 • 1943 - 126 talebesiyle birlikte tekrar "rejimin temel düzenini yıkmak" suçundan tutuklanarak Denizli Hapishanesine sevk edildi. 9 ay tutuklu kaldı.
 • 1944 - 9 aydan sonra Emirdağ`a götürüldü ve burada zorunlu ikamete mahkum edildi.
 • 1948 - Aynı suçlamalarla tekrar tutuklanarak 54 talebesiyle birlikte Afyon Hapishanesine sevk edildi. Yaklaşık 20 ay hapiste kaldı. Buradan tekrar Emirdağ`a götürüldü.
 • 1952 - Gençlik Rehberi eseri hakkında açılan dava münasebetiyle İstanbul`a geldi ve bu davadan beraat etti.
 • 1953 - Emirdağ`a döndü. İkinci defa İstanbul`a geldi ve üç buçuk ay burada kaldı. Bundan sonraki hayatı genellikle Emirdağ ve Isparta`da geçti.
 • 23 Mart 1960 - Şanlıurfa`da vefat etti.(Şu an mezarının nerede olduğu tam olarak bilinmemektedir.)


Fikir ve Eserleri

Said Nursi bir eserinde kendi hayat tarzını şöyle özetlemiştir: "Kur`an-ı Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adabda rehberimizdir." Bu bakış açısına göre insan, Allah`ı ve İslamiyet`ı tanımak ve O`na iman ve ibadet etmek için yaratılmıştır. İlim, meşruiyet, hürriyet, dürüstlük, ümit, çalışmak, sebat gibi faziletler ise, İslam çerçevesi içinde insanın hayatına anlam veren değerlerdir. Ona göre bunlar hem dünya, hem de ahiret saadeti açısından insanın olmazsa olmaz gerçekleridir. Bu sebeple 6000 sayfayı aşan eserlerini din, iman ve fazilet üzerinde yoğunlaştırmıştır. Said Nursi, inançsız insanlara ve din dışı fikirlere özellikle dikkat çekmiş ve talebelerine ve insanlara bunlardan uzak durması ve mücadele etmesi hakkında devamlı telkinlerde bulunmuş ve yönlendirmiştir.

Hayatının ilk dönemlerinde Bitlis ve Van yörelerinde yaşamış olmasına rağmen, Osmanlı yönetimini ve dünyayı yakından takip etmiştir. Eğitimin yeterince dine ağırlık vermediği konusundaki düşüncelerini Sultan Abdülhamid`e arz etmek üzere İstanbul`a gelmiş, fakat ciddiye alımadığından geri gönderilmiş, aynı teklifi daha sonra Sultan Reşad`a götürmüş, Doğu Anadolu`da Medresetü`z-Zehra adında hem dini hemde müspet yani pozitif ilimlerin okutulmasını düşündüğü bir medrese kurmak için hazineden ödenek ayrılmasını önermiş ancak medrese kurulmadan ülke Atatürk`ün önderliğinde Milli Mücadele ortamına girmiştir. "İstibdadın her nevine karşıyım. Onu nerede görürsem tokadımı vururum. Bence istibdadın en kötüsü ilme yapılan istibdattır. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. İman ne kadar gelişirse hürriyet de o kadar parlar. İşte asr-ı saadet!" sözleriyle dini ve milli hürriyete olan büyük sevdasını ifade etmiştir.Birinci Dünya Savaşında esir düşerek iki buçuk yıl Rusya`da esaret hayatı yaşamıştır. Daha sonra İstanbul`un işgalinde işgalci güçlere karşı mücadele ederek ilim adamlarını ve halkı uyarmıştır. İstanbul alimlerinin Kuva-yı Milliye ve Kurtuluş Savaşı aleyhinde verdiği fetvayı, "İşgal altındaki bir yerde bulunan sorumluların verdiği fetva irade özgürlüğü bulunmadığı için mualleldir (sakat ve tutarsızdır)" gerekçesiyle karşı çıkmıştır.

1922 yılının sonunda Ankara`ya gelmiş ve daha sonra mebuslara hitaben bir bildiri yayınlayarak yeni Türkiye`nin şekillenmesinde dini dinamiklerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

Hayatını üç döneme ayırmıştır: Doğumundan Risale-i Nur`u telif etmeye başlama tarihi olan 1926 yılına kadarki hayatını Eski Said, bu tarihten 1950`ye kadar olan kısmını Yeni Said, 1950`den sonraki hayatını da Üçüncü Said diye adlandırmıştır. Bu ayrımları fikri bir değişiklik değil metod değişikliği olarak tanımlamıştır.

Ayrıca BakınızKaynak

Rehber ansiklopedisi (Bediüzzaman bölümü) Vikipedi

Linkler

 • http://www.saidnursi.com/turkce/turkish_index.html
 • http://www.risale-inur.org
 • http://www.saidnursi.de
 • http://www.saidnursi.com

 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Said Nursî
  6 yıl önce

  taraftarı olan Said Nursî, bu yönetim biçimininin dine aykırı olmadığını vurgular. Düşüncelerini Münazarat isimli eserinde kitaplaştırır. Said Nursi 31 Mart...

  Said Nursi'nin düşünce yapısı ve eleştirisi
  3 yıl önce

  bile ona göre inançsızlıkla eşdeğer şeytani bir aldanmadan ibarettir. Said Nursi, klasik İslamcılara benzer şekilde Batı'dan bilimin alınması ancak Batılı...

  Hür Adam
  6 yıl önce

  Murat Coşkuner, Yaşar Üzer rol almıştır. Said Nursî'nin hayatını anlatmaktadır. İslam Alimi Said Nursi'nin hayatını anlatan filmin çekimleri hazırlıklar...

  Nur Cemaati
  3 yıl önce

  Nur Cemaati, Nurcular veya Risale-i Nur hareketi, Said Nursi tarafından telif edilen Risale-i Nur adlı eserlerin bilgileri istikametinde teşekkül eden...

  Nur, Din, Emirdağ Lahikası, Risale-i Nur, Said Nursi, Fethullah Gülen
  Sikke-i Tasdik-i Gaybi
  6 yıl önce

  Said Nursi'nin Risale-i Nur adlı külliyatında bulunan kitaplarından biridir. Bazı dini görüşlerin açıklandığı bir risale özelliği taşır. Said Nursi,...

  Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Kitap, Said Nursí®, Taslak
  Emirdağ Lahikası
  6 yıl önce

  Emirdağ Lahikası, Said Nursi'nin yazmış olduğu Risale-i Nur külliyatının parçası olan eser. Eser, hükümlü olarak bulunduğu Emirdağ ilçesinde yazıldığı...

  Emirdağ Lahikası, Kitap, Said Nursí®, Taslak
  Risale-i nur
  3 yıl önce

  konularda Said Nursi tarafından 1925 yılında yazılmaya başlanmış, 24 yılda tamamlanmış kitap ve kitapçıklardan oluşan bir külliyattır. Said Nursi’nin anlayışında...

  Risale-i Nur, Afyonkarahisar (il), Asa-yı Musa (Risale-i Nur), Bakara Suresi, Barla, Barla Lahikası (Risale-i Nur), Denizli (il), Emirdağ, Emirdağ Lahikası (Risale-i Nur), Eskişehir (il), Fatiha Suresi
  Hutbe-i Şamiye
  6 yıl önce

  Şamiye; Said Nursi'nin Risale-i Nur isimli külliyatının dışında eskiden Şam kentinde verdiği bir hutbedir. Şam hutbesi anlamına gelir. Said Nursî'nin...