Hadis

Hz. Muhammed’in (SAV) değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kuranın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünü.

Hadis, (Alm. Tradition, Überlieferung (f), Fr. Tradition, Parole (f), İng. Tradition, Hadith.) sözlükte, “söz, haber, yeni şey” manasına gelen bir kelime. Hz. Muhammed’in değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kuranın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünü.

Dini bir terim olarak hadis, “Peygamberimizin sözleri, işleri, halleri” demektir. Hadis, “sünnet” kelimesi yerine de kullanılır. Hadis-i şerifleri anlatan ilme “ilm-i hadis (hadis ilmi)” bu ilimle meşgul olan büyük alimlere de “muhaddis” denir. “Usul-i hadis” isminde başka bir ilim daha vardır ki, bu ilmin usulleri, metodları ile, hadis-i şeriflerin çeşitleri ayırt edilir. Mütevatir, meşhur, sahih, hasen, merfu, müsned, mürsel, zaif, mevdu’ ve daha birçok hadis çeşitlerinin ayrı ayrı ve uzun tarifleri, izahları, tesbitleri kitapları doldurmaktadır. Her bir hadisin şartları, kayıtları vardır. Bu geniş bilgiler, ancak usul-i hadis ilminde ictihad derecesine yükselen büyük alimlere mahsustur. (Bkz. İctihad)

Dini bir bilim olarak hadis, bu çerçeve içinde, Peygamberin sözleri ile davranışları­nı, eylemlerini aktaran bilgileri derleyen, bu bilgileri yazılı bir biçimde düzenleyip sınıf­landırarak inceleyen bilim dalına karşılık gelir. Zira, Kuran’da Hz. Muhammed’in ki­şiliği Müslümanlara örnek olarak gösterildiği için, onun yolunu izlemek, Allah’ın sevgi ve bağışını kazanmanın önkoşulu sayılmış ve bu durum Müslümanlar arasında inanç, ahlak, ibadet gibi konularda Kuran’dan sonra hadisleri ikinci kaynak olarak benimsemele­rine yol açmıştır. Buna göre, hadis Hz. Muhammed’in sözlerini toplar, sınıflandırır ve Peygambere atfedildiği halde, gerçekte ona ait olmayan hadisleri belirlemenin yöntemini geliştirir.

Diğer anlamları

hadis

Osmanlıca hadis kelimesinin Türkçe karşılığı.
Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim. (Bak: Tevâtür)

hadis

Türkçe hadis kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Hadith] n. tradition

hadis

hz. muhammet'in söz ve davranışlarının genel kural niteliğinde yorumu.
bu söz ve davranışları inceleyen bilim.

hadis

Türkçe hadis kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Überlieferung

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hadis
hadis