hadis

Hz. Muhammed’in (SAV) değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kuranın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünü.

HADIS (türkçe) anlamı
1. Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü
2. emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim. (Bak: Tevâtür)
HADIS (türkçe) anlamı
3. hz. muhammet'in söz ve davranışlarının genel kural niteliğinde yorumu.
4. bu söz ve davranışları inceleyen bilim.
HADIS (türkçe) ingilizcesi
1. [Hadith]n. tradition,
HADIS (türkçe) almancası
1. n. Überlieferung

Hadis hakkında bilgiler

Hadis, (Alm. Tradition, Überlieferung (f), Fr. Tradition, Parole (f), İng. Tradition, Hadith.) sözlükte, “söz, haber, yeni şey” manasına gelen bir kelime. Hz. Muhammed’in değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kuranın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünü.

Dini bir terim olarak hadis, “Peygamberimizin sözleri, işleri, halleri” demektir. Hadis, “sünnet” kelimesi yerine de kullanılır. Hadis-i şerifleri anlatan ilme “ilm-i hadis (hadis ilmi)” bu ilimle meşgul olan büyük alimlere de “muhaddis” denir. “Usul-i hadis” isminde başka bir ilim daha vardır ki, bu ilmin usulleri, metodları ile, hadis-i şeriflerin çeşitleri ayırt edilir. Mütevatir, meşhur, sahih, hasen, merfu, müsned, mürsel, zaif, mevdu’ ve daha birçok hadis çeşitlerinin ayrı ayrı ve uzun tarifleri, izahları, tesbitleri kitapları doldurmaktadır. Her bir hadisin şartları, kayıtları vardır. Bu geniş bilgiler, ancak usul-i hadis ilminde ictihad derecesine yükselen büyük alimlere mahsustur. (Bkz. İctihad)

Dini bir bilim olarak hadis, bu çerçeve içinde, Peygamberin sözleri ile davranışları­nı, eylemlerini aktaran bilgileri derleyen, bu bilgileri yazılı bir biçimde düzenleyip sınıf­landırarak inceleyen bilim dalına karşılık gelir. Zira, Kuran’da Hz. Muhammed’in ki­şiliği Müslümanlara örnek olarak gösterildiği için, onun yolunu izlemek, Allah’ın sevgi ve bağışını kazanmanın önkoşulu sayılmış ve bu durum Müslümanlar arasında inanç, ahlak, ibadet gibi konularda Kuran’dan sonra hadisleri ikinci kaynak olarak benimsemele­rine yol açmıştır. Buna göre, hadis Hz. Muhammed’in sözlerini toplar, sınıflandırır ve Peygambere atfedildiği halde, gerçekte ona ait olmayan hadisleri belirlemenin yöntemini geliştirir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kırk Hadis

Belli bir konu çerçevesinde toplanmış 40 hadisten oluşan yapıtlara verilen isimdir. Hadis-i erbain ya da erbaun olarak da bilinir. Hadislerin belli başlı konuları Kur�an�ın erdemleri, İslamın şartları, Hazreti Muhammed ve sahabesi, zikir, dua, salat ve selam, ziyaret, ...

İmam Hadis

İmam Mansur`dan sonra Çeçen-İnguşya`yı Rusların işgal ettiğini anlayabiliriz. Fakat Çeçen-İnguşya halkının günümüze kadar tarihine baktığımız zaman, Rusların bu bölgede hiç te rahat ettikleri söylenemez. Zira Çeçen-İnguşlar her fırsatta bağımsızlığın ...

Zayıf Hadis

Sahih ve Hasen hadiste bulunması gereken şartları taşımayan hadis. Bu şartlar; 1) kesintisiz bir sened, 2) râvîlerin adaleti (doğruluğu), 3) râvîlerin zabt (ehliyet) sahibi olup çok yanılan ve gâfil olmaması, 4) meçhul olmaması, 5) hadisin şaz olmaması, 6) muallel olmamasıdır. ...

Darü'l Hadis

Hadis ilminin ögretildigi medreselere verilen isim. Ilk darü'l-hadis medresesi, Selçuklu Atabegi Nureddin tarafindan Şam'da açilmistir. Böylelikle hadis ögrenimi camilerden medreselere geçmeye basladi. Sonradan darü'l-hadis medreselerinde Kur'an-i Kerim'e ait ilimler de okutulmaga ...

Hadis Hafızı

Hadis hâfızı, "Hadis nakil ve rivayetini meslek edinip çok miktarda hadisi ezbere bilen kimse" demektir. Bu unvanı alan kişinin Hadis ilminde üst seviyede olduğunu gösterir.

Hadis Hâfızı

Hadis hâfızı, "Hadis nakil ve rivayetini meslek edinip çok miktarda hadisi ezbere bilen kimse" demektir. Bu unvanı alan kişinin Hadis ilminde üst seviyede olduğunu gösterir.

Muttasıl Hadis

Müsned hadis (veya Muttasıl hadis), İslam peygamberi Muhammed’e ulaşıncaya kadar yer alan tüm râvilerin belirtildiği hadis türüne verilen isimdir. Kısacası rivâyet zincirinde herhangi bir atlama yoktur.