Hadis

Kısaca: Hz. Muhammed’in (SAV) değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kuranın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünü. ...devamı ☟

hadis
Hadis

Hadis, (Alm. Tradition, Überlieferung (f), Fr. Tradition, Parole (f), İng. Tradition, Hadith.) sözlükte, “söz, haber, yeni şey” manasına gelen bir kelime. Hz. Muhammed’in değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kuranın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünü.

Dini bir terim olarak hadis, “Peygamberimizin sözleri, işleri, halleri” demektir. Hadis, “sünnet” kelimesi yerine de kullanılır. Hadis-i şerifleri anlatan ilme “ilm-i hadis (hadis ilmi)” bu ilimle meşgul olan büyük alimlere de “muhaddis” denir. “Usul-i hadis” isminde başka bir ilim daha vardır ki, bu ilmin usulleri, metodları ile, hadis-i şeriflerin çeşitleri ayırt edilir. Mütevatir, meşhur, sahih, hasen, merfu, müsned, mürsel, zaif, mevdu’ ve daha birçok hadis çeşitlerinin ayrı ayrı ve uzun tarifleri, izahları, tesbitleri kitapları doldurmaktadır. Her bir hadisin şartları, kayıtları vardır. Bu geniş bilgiler, ancak usul-i hadis ilminde ictihad derecesine yükselen büyük alimlere mahsustur. (Bkz. İctihad)

Dini bir bilim olarak hadis, bu çerçeve içinde, Peygamberin sözleri ile davranışları­nı, eylemlerini aktaran bilgileri derleyen, bu bilgileri yazılı bir biçimde düzenleyip sınıf­landırarak inceleyen bilim dalına karşılık gelir. Zira, Kuran’da Hz. Muhammed’in ki­şiliği Müslümanlara örnek olarak gösterildiği için, onun yolunu izlemek, Allah’ın sevgi ve bağışını kazanmanın önkoşulu sayılmış ve bu durum Müslümanlar arasında inanç, ahlak, ibadet gibi konularda Kuran’dan sonra hadisleri ikinci kaynak olarak benimsemele­rine yol açmıştır. Buna göre, hadis Hz. Muhammed’in sözlerini toplar, sınıflandırır ve Peygambere atfedildiği halde, gerçekte ona ait olmayan hadisleri belirlemenin yöntemini geliştirir.

hadis

Osmanlıca hadis kelimesinin Türkçe karşılığı.
Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin (A.S.M.) sözü, emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim. (Bak: Tevâtür)

hadis

Türkçe hadis kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Hadith] n. tradition

hadis

hz. muhammet'in söz ve davranışlarının genel kural niteliğinde yorumu.
bu söz ve davranışları inceleyen bilim.

hadis

Türkçe hadis kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Überlieferung

Mike Rooney - 3 ay önce
Thanks for a wonderful share. Here is the great example related to you blog. The Black Parade Jacket

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hadis
3 yıl önce

Hadis veya hadîs-i şerif (Ar. اَلْحَدِيثْ ‎ veya اَلْحَدِيثِ اَلشَرِيفْ ‎), lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dînî terminolojide...

Hadis, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Ansiklopedi, Ashab, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh
Hadis çeşitleri
3 yıl önce

Hadisler bir rivayet zinciri ile İslâm'daki önemli kişilere isnad edilen söz, fiil veya davranışlardır. Hadisler, muhaddis denilen hadis âlimleri tarafından...

Mürsel hadis
3 yıl önce

zincirinde atlama barındıran, yani râvilerinden bir veya birkaç tanesi atlanmış, belirtilmemiş hadislere verilen isimdir. Sünnet Hadis Müsned hadis Zayıf hadis...

Mürsel hadis, Hadis, Müsned hadis, Rivayet, Sünnet, Taslak, İslam, Zayıf hadis, í‚hâd
Kırk hadis
3 yıl önce

Kırk hadis, çeşitli konulara dair kırk hadisi ihtiva eden eserlerin ortak adı. Dini, edebi, ahlâkî ve içtimaî özelliklere sahiptir. Abdullah bin Mübarek...

Müsned hadis
3 yıl önce

Müsned hadis (veya Muttasıl hadis), İslam peygamberi Muhammed’e ulaşıncaya kadar yer alan tüm râvilerin belirtildiği hadis türüne verilen isimdir. Kısacası...

Müsned hadis, Fâsık, Hadis, Hanefi Mezhebi, Muhammed, Mürsel hadis, Namaz, Sünnet, İslam, Bid’at, Tekfir
Hadis hâfızı
6 yıl önce

Hadis hâfızı, "Hadis nakil ve rivayetini meslek edinip çok miktarda hadisi ezbere bilen kimse" demektir. Bu unvanı alan kişinin Hadis ilminde üst seviyede...

Hadis hâfızı, Cerh ve Ta`dil, Hadis, Mevzu, Rivayet, Sahih, Taslak, İslam, Muhaddis
Hadise
3 yıl önce

Hadise Açıkgöz (d. 22 Ekim 1985), Belçikalı-Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında...

Hadise, 13 Ocak, 1985, 1 Kasım, 2004, 2005, 2006, 22 Ekim, 4 Ağustos, 6 Mayıs, 9 Ekim
Zayıf Hadis
3 yıl önce

Zayıf hadis veya münkatî hadis, sahih ve hasen hadiste bulunması şart olan esasların en az birini hâiz olmayan hadislere denir. Bilindiği gibi hadisler senet...