ekoloji

Ekoloji, BÎYOEKOLOJİ veya BİYONOMÎK olarak da bilinir, canlılar ile onları çevreleyen canlı ve cansız ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Canlıları birey, türdeş topluluk ve karma topluluk düzeyinde ele alır.

EKOLOJI (türkçe) anlamı
1. yun. Canlı varlıklarla çevreleri arasındaki münasebetleri araştıran biyoloji kolu.
EKOLOJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. oecology [Brit.]
2. ecology
3. bionomics
EKOLOJI (türkçe) fransızcası
1. écologie [la]
EKOLOJI (türkçe) almancası
1. n. Ökologie

Ekoloji hakkında bilgiler

Ekoloji, BÎYOEKOLOJİ veya BİYONOMÎK olarak da bilinir, canlılar ile onları çevreleyen canlı ve cansız ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Canlıları birey, türdeş topluluk ve karma topluluk düzeyinde ele alır. Uzun yıllar halkın ilgisini çekmeyen ve bilim dünyasında genellikle geri planda kalan ekoloji, 20. yüzyıl sonlarına doğru nüfus patlaması, besin kıtlığı, çevre kirliliği gibi sorunların etkisiyle en önemli bilim dallarından biri olarak öne çıkmıştır.

Ekolojinin; botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, bitki beslenmesi, anatomi, morfoloji, patoloji, pedeloji, jeoloji, jeomorfoloji, mineraloji, fizik, kimya, meteoroloji ve klimatoloji gibi bilim dalları ile yakın ilgisi vardır. Araştırma konusu, yöntemi ve amaçlarındaki bazı özellikleri yardımıyla ekolojiyi diğer doğa bilimlerinden ayırma olanağı vardır.

1) Ekoloji bütün canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapabilen temel konularla ilgilenir.

2) Ekolojinin diğer bir ayırıcı özelliği ise, bir canlıya ait belirli organları ve bu organlardaki hayat süreçlerini değil, canlıların içinde bulundukları hayat ortamı ile olan karşılıklı ilişkilerini incelemesidir.

Ekosistem

Yaşama alanı veya yaşam birliğinin oluşturduğu topluluğa ekosistem denir. Ekoloji'nin görevide; canlılar arasındaki karşılıklı etkileşim ve cansız çevre ile organizmalar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ekoloji temel olarak şu sorulara yanıt arar: 1 . Bitki ve hayvanların canlı ve cansız faktörler ile çevrelerine bağımlılığı nasıldır? 2 . Canlılar besinlerini ve enerjilerini nereden bulur? 3 . İnsanların ekosisteme etki biçimini ve ne ölçüde bu etkiyi yapabildiğini? Ekosistemlerin büyüklükleri farklı olabilir. Örneğin : Balina ekosistemi okyanus iken, Tenyanın ekosistemi bağırsak içersidir. Göl orman ve deniz çeşitli büyüklükteki ekosistemlerdir. Yeryüzündeki Yaşam Alanları ve Ekoloji Terimleri Yaşama Birliği (Biyosönoz): Başka türden canlıların bir arada yaşadıkları ve coğrafik olarak sınırlanabilir alana yaşama birliği denir. Biyotop : Yaşama birliğinde yaşamın olduğu sınırlı bölüme BİYOTOP denir. Abiyotik Faktörler : Yaşam alanındaki iklim ve toprak yapısı gibi etmenlere denir, Biyotik Faktörler : Yaşam alanının bitki örtüsü ve diğer canlılardan kaynaklanan etkilere Biyotik faktörler denir. Populasyon : Belirli bir yaşam alanındaki aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. Biyoster : Ekosistemlerin tamamına yeni yaşamın mümkün olduğu yeryüzü parçasına denir. Optimum : Bir çevre faktörü bakımından, canlı için uygun olan basamağa denir. Komünite : Belli bir bölgedeki bütün populasyonların oluşturduğu çevredir.Bu populasyonların bir biriyle olan ilişkileridir. Habitat : Bir populasyonun yaşayabileceği ortamdır. Örneğin : Bir kutup ayısının habitatı kutuplardır.

Besin Zinciri

Beslenme seviyelerinde enerji transferindeki hiyerarşi “kim kimi yer” sorusunun cevabına göre belirlenir. Eğer B canlısı A canlısı ile besleniyorsa enerji A’dan B’ye doğru akıyor demektir. Besin zinciri “kim kimi yer” sorusunun basit cevaplandırılmasıdır . Bunu pekte mutlu bir sonla bitmeyen bir hikaye ile açıklayalım. Balıkçı az önce yosunlarla beslenmiş olan balığı tutar. Sonra pişirir ve yer . Daha sonra dengesini kaybeder ve suya düşer. O esnada gezintiye çıkan bir köpek balığı balıkçıyı yer. Buradaki besin zinciri şu şekildedir. Su yosunu, balık, balıkçı, köpek balığı

Ekosistemde Enerji Döngüsü

Enerji döngüsüyle ilgili genel özellikler; * Ekosistemde temel enerji kaynağı güneştir. * Enerji akışı tek yönlüdür. * Ekosistemin her basamağında enerji kaybı olur. * Basamaklardaki enerji kayıpları ısı olarak dışarıya verilir. * Basamaklar arasında enerjinin aktarılması bezin zinciriyle sağlanır. * Bütün sistemler güneş enerjisinden faydalanırlar. * Ototroflar (bitkiler ve bakteriler ) bu enerji ile fotosentez sonucu basit inorganik maddelerden organik besin üretirler. Ör karbonhitrat, protein, yağ . * Bütün fotosentetik ototroflar pirimer üreticidirler. Primer Üretim : Ototroflar ışık enerjisini tutar ve organik bileşik halinde kimyasal enerjiye çevirir. Ekosistemdeki primer üretim, verilen sürede enerji depolama miktarı ile orantılıdır. Bu miktar, mevcut sistemdeki fotosentez ve oksijenli solunum arasındaki denge ile bağlantılıdır. Ör / Fotosentez oksijenli solunumdan daha fazla yapılırsa enerji besinlerde depo edilir. Brüt Primer Üretim : Ekosistemdeki toplam fotosentez hızıdır (Verilen zaman periyodunda). Net Primer Üretim : Bitkinin dokularında depoladığı enerjinin, yine kendisinin yaptığı oksijenli solunumdan sonra geriye kalan kısımdır. Ekosistemler dışarıdan enerji ve besin girişine ihtiyaç duyarlar. Enerji devrinde geri dönüşüm yoktur. Bütün ekosistemlerde enerji çıkışı vardır. Ototroflar ile tutulan enerjinin çoğu çevreye ısı olarak verilir Bununla birlikte besinlerde tipik bir döngü vardır. Diğer canlılar hetotroftur (=tüketicidirler) * Otcullar = pirimer tüketiciler * Etçiller = sekonder tüketiciler * Yırtıcılar = tersiyer tüketiciler * Bitki ve et yiyenler = omnivorlar * Ayrıştırıcılar = Çürükçüler = Saprotifler * Detritivorlar = Çürükçüllerin artıklarıyla beslenirler.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ekoloji Tarihsel Gelişim

İlk olarak Alman zoolog Ernst Haeckel, "hayvanların canlı ve cansız çevreleriyle ilişkisi"ni belirtmek için oekolo-gie (Yunanca oikos: "ev", "barınak") terimini kullandı. Öte yandan ekoloji konusuna ilk eğilenler Eski Yunan filozofları oldu. Özellikle canlıların öteki canlılarla ve ...

Ekoloji (tıp)

Bir organizma ve ortamı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ekoloji, bu ilişkinin her yönünü kapsar: birey, birey toplulukları, başka tür bireyler arasındaki ilişki, fizik ortam, vs. Psikosomatik tıp insan ekolojisinde kullanılan kavramlara büyük katkılarda bulunmuştur.

Ekoloji Magazin

Ekoloji Magazin, toplumda çevre bilinci ve kültürünün yaygınlaşması, sağlıklı yaşam koşullarının, doğa ve kültür varlıklarının korunup geliştirilmesi, Türkiye’nin sahip olduğu çevresel ve turistik değerlerin hak ettiği biçimde tanıtılması amacıyla 16 yıldan beri ...

Derin Ekoloji

Derin ekoloji (İngilizce: ''Deep ecology'', ekolojik felsefe içinde, insanın doğaya üstünlüğünü radikal bir tavırla reddeden hareket. Doğaya özel değer veren ve ideolojik bir akım olan derin ekoloji, bireylerin ve toplumların bu doğaya saygı duymalarını ister. Dolayısıyla ...

Üç Ekoloji

ÜÇ EKOLOJİ

Sol Ekoloji Ve Özgürlük

Sol Ekoloji ve Özgürlük (), İtalya'da Demokratik sosyalist, Merkez sol siyasi partidir. Parti'nin lideri Nichi Vendola'dır.

Fauna

Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü. Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır. Bakterilen gibi tek hücreli hayvan grupları genellikle flora içinde değerlendirilir.