Botanik

Kısaca: Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalına denir.ayrıca Bitki bilimi. Botanik terimi, “Botane” (ot, çayır) veya “Botanikos” (ot, çayır) kelimelerinden alınmıştır. Yine aynı anlama gelen "fitoloji" tabiri ise Yunanca "Phyton" (bitki) ve "logos" (bilim) kelimelerinden birleşmiştir. ...devamı ☟

botanik
BotanikButterwort yada Pinguicula böcek kapan bir bitki
Butterwort yada Pinguicula böcek kapan bir bitki
Botanik, bitkiler aleminden bahseden bilim kolu. Botanik terimi, “Botane” (ot, çayır) veya “Botanikos” (ot, çayır) kelimelerinden alınmıştır. Yine aynı anlama gelen "fitoloji" tabiri ise Yunanca "Phyton" (bitki) ve "logos" (bilim) kelimelerinden birleşmiştir. Dilimizde eskiden Arapçadan alınmış olarak “İlm-i Nebatat”, “Nebatat İlmi” veya kısaca “Nebatat” şeklinde kullanılmıştır. Botaniğin Türkçe karşılığı “Bitki Bilimi”dir. Botanik ilmi genel olarak dört kısma ayrılarak incelenebilir: Morfoloji, Fizyoloji, Genetik, Sistematik veya Taksonomi.

1. Morfoloji: Bitkilerin iç ve dış yapılarını genel olarak inceler. Sitoloji (Hücre bilimi), Histoloji (Doku bilimi) ve Organografi (Organ bilimi) gibi kollara ayrılır.

2. Fizyoloji: Bitkilerdeki hayati olayları fizik ve kimya kanunlarına dayanarak inceler. Madde değişimi (Metabolizma), büyüme-gelişme ve hareket fizyolojisi olmak üzere üçe ayrılarak incelenmektedir.

3. Genetik: Canlılardaki istidatların (karakterlerin) döllere geçiş tarzını ve kaidelerini inceleyen ilim kolu. Genetik (kalıtım) adını alır. Ferdin iç ve dış karakterlerini nasıl kazandığını, ana-babasına veya yakınlarına neden benzediğini, tabiatta bitki ve hayvanların gösterdiği çok sayıda çeşitliliğin neden ileri geldiğini incelemeyi konu edinmiş olan genetik, yirminci asrın başında dünyaya gelmiş bir bilim dalıdır.

4. Sistematik veya Taksonomi: Bitkileri birbirleri ile olan tabii akrabalık derecelerini göz önünde tutarak ve filogenetik gelişmelerine dayanarak inceleyen, küçük veya büyük topluluklar halinde gruplandıran botanik koludur.

Botanik biliminin diğer önemli kolları şunlardır:

Ekoloji: Bitkilerin diğer canlılarla ve yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerini araştırır.

Bitki Coğrafyası: Bitkiler alemi ile yeryüzü arasındaki ilişkileri ve bitkilerin yayılışını araştıran bir bilim koludur. Fitocoğrafya ve Geobotanik olarak da anılır.

Paleobotanik: Fitopaleontoloji olarak da bilinir. Jeolojik çağlarda yaşamış ve nesilleri ortadan kalkmış bitkilerin kalıntılarını, yani bitkisel fosilleri, sistematik ve yayılışları bakımından inceler.

Evolüsyon (Evrim): Bitkilerin, yeryüzünün kuruluşundan bugünkü hallerine gelinceye kadar geçirdikleri ferdi ve toplu değişiklikleri araştırır. (bkz. Darwinizm)

Botanik biliminin kolları

Botanik ilmini uygulamalı (tatbiki) yönden de aşağıdaki kollara ayırmak mümkündür:

Eczacılık Bakımından

Farmasötik Botanik: Eczacılık botaniği; tıbbi bitkileri belirli sistematik gruplar altında tanıtan, bunlardan elde edilen ilaç hammaddeleri (drog) ile tedavide kullanılma yerlerini kısa olarak anlatan bir bilim koludur.

Farmakognozi: İlaç hammaddelerinden biyolojik menşeli kollarını tanıtan, onların yapılarını aydınlatan ve kısmen kullanım alanlarını açıklayan bir bilim koludur.

Ziraat Bakımından

Zirai Botanik: Zirai bitkilerin sistematiği hakkında bilgi verir.

Fitotekni: Bitki yetiştirme.

Zirai Fitopatoloji: Zirai bitkilerin hastalıklarını inceler.

Teratoloji: Fitopatolojinin, hastalık şeklinde ve kalıtsal olan anormal yapıları inceleyen özel kolu.

Ormancılık Bakımından

Orman Botaniği: Orman ve park ağaçlarının sistematiği.

Silvikültür: Orman yetiştirme.

Orman Fitopatolojisi: Orman ve park ağaçlarının hastalıkları.

Bitkiler alemi filogenetik bir sisteme göre şöyle sınıflandırılabilir:

1. Bölüm: Bölünen bitkiler (Schizophyta) (Virüsler ve Bakteriler),

2. Bölüm: Algler (Su Yosunları (Phycophyta),

3. Bölüm: Mantarlar (Mycophyta),

4. Bölüm: Likenler (Lichenes),

5. Bölüm: Kara Yosunları (Bryophyta),

6. Bölüm: Eğrelti Otları (Pteridophyta),

7. Bölüm: Tohumlu-Çiçekli Bitkiler (Spermatophyta).

Bugün yaşayan bitki türü 380.000'den fazladır. Buna göre yukarıdaki bölümlerin yaklaşık bitki sayısı şöyledir:

Bölünen Bitkiler (Schizophyta)3.600 tür

Su Yosunları= Algler (Phycophyta)33.000 tür

Mantarlar (Mycophyta).56.000 tür

Likenler (Lichenes)20.000 tür

Kara Yosunları (Bryophyta)26.000 tür

Eğrelti Otları (Pteriodopyta)12.000 tür

Tohumlu Bitkiler (Spermattophyta)227.000 tür

Tohumlu Bitkiler (Spermatophya) bölümünü oluşturan 227.000 tür ise şu şekilde dağılmıştır.

Açık Tohumlular (Gymnospremae)800 tür

Kapalı Tohumlular (Angiospermae)226.000 tür

İki Çenekliler (Dicotyledonae)172.000 tür

Bir Çenekliler (monocotyledonae)54.000 tür

Yukarıda görüldüğü gibi bitkiler alemi, gerek görünüş, gerek iç ve dış yapıları, üremeleri bakımından birbirinden farklı organizmalardan meydana gelmiştir. Sistematik veya taksonomik botaniğin ilk vazifesi, bitkiler alemini teşkil eden münferit bitki formlarını, esaslı şekilde inceleyerek, birçok bakımdan benzerlik, yakınlık gösterenleri önce en dar, en küçük bir kavram altında toplamaktır. Böylece bitkiler aleminin temel taşlarını, elementlerini teşkil eden ana birime, tür veya nevi (Species) kavramına varılmış olunur. Ancak bu türleri inceleyerek ve birbirleri ile karşılaştırıp daha üst gruplarda toplanabilir. Buna göre bu sistamatik gruplar, Milletlerarası Botanik Nomenklatürü koduna (İnternational Code of Botanical Nomenclature, Utrecht 1965) göre yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde sıra takip eder:

Türkçe.. Latince

Bitkiler Alemi .. Rengum vegetabile Bölüm Divisio Alt BölümSubdivisio Sınıf .. Classis Alt Sınıf Subclassis Takım .. Ordo Alt Takım Subordo Familya Familia Alt Familya..Subfamilia CinsGenus Tür Nevi Species Alt Tür Subspecies Varyete Çeşit .. Varietas Tür bakımından en zengin bölgeler tropik ormanlardır. Endonezyada 45.000, amazon bölgesinde

40.000 bitki türü yaşamaktadır. ekvator bölgesinden uzaklaşıldıkça, tür sayısı azalır. Yağışça fakir, kurak yerlerde ve özellikle çöllerde fevkalade düşer. Büyük Sahrada 300 türe rastlanır. Kurakçıl Kserofit bitkilerin oluşturduğu sert yapraklı kuşaklarda, tür sayısı yeniden artma gösterir. Aşağıda bazı memleketlerdeki bitki tür sayısını belirten rakamlar gösterilmiştir

Türkiye 10.000 tür Kaliforniya 6.000 tür Japonya 5.700 tür İberik Yarımadası 5.500 tür Almanya 2.600 tür İsveç 2.100 tür Mısır 2.000 tür Moğolistan 1.800 tür Grönland 400 tür Büyük Sahra .. 300 tür Güney Kutup Bölgesi 2 tür

Yağışlıbölgelerden kurak bölgelere, kıyılardan iç bölgelere gidildikçe tür sayısında azalma dikkati çeker. dağlık bölgelerin florası bitki örtüsü da tür bakımından zenginlik gösterir. Doğu Anadolu, Kuzey-Batı iran ve Kuzey Irak arasında kalan bölge böyledir. Hindistan-Çin sınırı bölgesinde 20.000 tür vardır.

Biyolojinin genel alanları

Anatomi | Bakteriyoloji | Biyocoğrafya | Biyofizik | Biyokimya | Biyometri | Botanik | Deniz biyolojisi | Doku bilimi | Ekoloji | Embriyoloji | Entomoloji | Etoloji | Evrimsel biyoloji | Filogeni | Fizyoloji | Gelişim biyolojisi | Genetik | İhtiyoloji | İmmünoloji | Kriyobiyoloji | Limnoloji | Mikrobiyoloji | Moleküler biyoloji | Morfoloji | Nörobiyoloji | Ontojeni | Ornitoloji | Paleontoloji | Parazitoloji | Patoloji | Sitoloji | Sosyobiyoloji | Taksonomi | Tıp | Uzay biyolojisi | Viroloji | Zooloji

Linkler

  • http://tr.wikipedia.org/wiki/Botanik Vikipedi Botanik Maddesi

botanik

Almanca botanik kelimesinin İngilizce karşılığı.
(die) n. botany, branch of biology dealing with plant life

botanik

Türkçe botanik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Botanik (die) ] n. botany, branch of biology dealing with plant life
adj. botanic, botanical, of plants
n. botany, phytology, branch of biology dealing with plant life, study of plants

botanik

Almanca botanik kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
botanica , plantkunde

botanik

bitkibilim, nebatat.

botanik

Almanca botanik kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. botanique (f)

botanik

Almanca botanik kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. botanica (f)

botanik

Almanca botanik kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. botánica (f)

botanik

Almanca botanik kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. botanik (f)

botanik

Türkçe botanik kelimesinin Fransızca karşılığı.
botanique

botanik

Türkçe botanik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Botanik, Pflanzenkunde
adj. botanisch

botanik

Bitki bilimi, nebatat.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Botanik
2 yıl önce

Botanik veya bitki bilim(ler)i, bitki biyolojisi, fitoloji; bitki yaşamı ile ilgili bir bilim dalı ve biyolojinin bir koludur. Bir botanikçi, bitki bilimcisi...

Botanik, Ağaç, Bilim, Bitki, Fizik, Fizyoloji, Hücre, Kimya, Metabolizma, Orman, Filogenetik
Ankara Botanik Parkı
6 yıl önce

Botanik Parkı, Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunan, 65 bin m² bir alan üzerinde kurulu parktır. Park, Çankaya Caddesi ile Cinnah Caddesi arasında...

Batum Botanik Bahçesi
4 yıl önce

Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi Batum'un kuzeyinde bulunan botanik bahçesidir. Dünyanın en büyük botanik parklarından birisidir. Parkta iki bini ağaç olmak üzere...

Batum Botanik Bahçesi, Acara (özerk cumhuriyet), Batum, Botanik, Gürcistan, Gürcüce, Taslak
Bursa Botanik Parkı
2 yıl önce

Bursa Botanik Parkı, İzmir-İstanbul yolu üzerinde Bursa Hayvanat Bahçesi'nin bitişiğinde kurulmuş 400 dönümlük parktır. 1998'den beri 1. derecede doğal...

Bursa Botanik Parkı, Bursa, Bursa Hayvanat Bahçesi, Lale, İstanbul, İzmir, Lale Festival, İTÜ Mimarlık Fakülte, Ahmet C. Yıldızcı, Hüsrev Tayla, İngiliz Bahçesi
Güney Florida Üniversitesi Botanik Bahçesi
6 yıl önce

Güney Florida Üniversitesi Botanik Bahçesi Güney Florida Üniversitesi Tampa kampüsünde bulunan 6,1 hektar büyüklüğünde bir botanik bahçesidir. Girişi ücretsiz...

Rio de Janeiro Botanik Bahçesi
6 yıl önce

43°13′26″B / 22.9675°G 43.22389°B / -22.9675; -43.22389 Rio de Janeiro Botanik Bahçesi (Portekizce: Jardim Botânico do Rio de Janeiro) Brezilya’nın Rio...