--}}

Dünya

Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etrafında 365,25, kendi etrafında ise 1 günde döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir.

Dünya
Dünya
Dünya, (Almanca; Erde, Welt, Fransızca; Terre, monde, İngilizce; Earth, world), Güneş sistemindeki gezegenlerden biri. Güneş sistemi'nin Güneş'e uzaklık açısından üçüncü sıradaki gezegeni. Üzerinde yaşam barındırdığı bilinen tek doğal gök cismidir. Katı ya da 'kaya' ağırlıklı yapısı nedeniyle üyesi bulunduğu yer benzeri gezegenler grubuna adını vermiştir. Bu gezegen grubunun kütle ve hacim açısından en büyük üyesidir. Büyüklükte, Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni arasında gaz devlerinin büyük farkla arkasından gelerek beşinci sıraya yerleşir. Tek doğal uydusu Ay' dır. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etrafında 365,25, kendi etrafında ise 1 günde döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir.

Dünyanın uzaydan görünüşü mavi olduğu için uzay dilinde dünya mavi gezegen ismi ile de çağrılır. Bu mavilik atmosferde bulunan oksijenin, güneş ışığının tayfı neticesidir. Bu mavilik aynı zamanda kainatta yegane canlı bulunan yerin dünya olduğunu da göstermektedir. Dünya'nın atmosferi esas olarak iki gazdan oluşmaktadır: Nitrojen (%78) ve oksijen (%21). Ayrıca bileşimde az miktarda da olsa argon ve karbon dioksit gibi başka gazlar ve değişken miktarda su buharı bulunur. Güneş sistemindeki başka hiçbir gezegen, dünyaya benzer bir atmosfere sahip değildir.

Dünya güneşten tibaren üçüncü büyük gezegendir. Güneşten 149.589.000 km uzakta elipsoidal bir yörünge boyunca dönmektedir. Güneş etrafındaki bir dönüşü güneş yılı olarak tarif edilmiş olup 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46 saniyedir. Bu dönüşünden mevsimler hasıl olur. Kutuplardan basık karpuz biçimindedir. Dünyanın yuvarlak olduğunu Avrupalılardan ilk açıklayanlar Kopernik (1540) ve Galile (1640)dir. Bundan çok daha önce dünyanın yuvarlak olup döndüğünü büyük İslam alimleri mesela, Brun isbat etmişti. Endülüs İslam Üniversitesinde astronomi profesörü olan Nureddn Batruc ise 1185 senesinde yazdığı El-Hayat kitabında bugünkü astronomiyi anlatmaktadır. Pekçok Avrupalı Endülüs Üniversitesinde tahsil yapmış, fennin Avrupa’ya yayılmasına çalışmışlardır.

Dünyanın ekvatordaki çapı 12.756,3 km, kutuplardaki çapı ise 12.713,6 km’dir. Ekvator bölgesinde çapın büyük olması dünyanın ekseni etrafında hızla dönüşünün neticesi olabilir. Dünyanın yoğunluğu 5.52 gr/cm3tür. Atmosferinde % 78.09 azot, % 20.95 oksijen ve az miktarda da hidrojen, karbondioksit, helyum, argon, kripton, metan, neon bulunur. Atmosferdeki su miktarı ise % 0.2-0.4 arası değişir.

Dünya bir günde, yani 23 saat 56 dakika 4 saniyede kendi ekseni etrafında bir tur atar. Bu dönmesinden gece ve gündüz hasıl olur. Dünyanın ekseni yer küresi ile güneş arasındaki doğruya dik olmayıp bu doğruya dik olan aydınlanma düzlemine 23,5 derece eğik olduğu için gece ile gündüz uzunluğu yalnız ekvator üzerinde her zaman eşittir.

Diğer yerlerde eşit olmayıp her ay değişmektedir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki fark artar. Kutuplarda altı ay gündüz, altı ay gece sürer. Gece de tam gece değil yarı karanlıktır. Son yapılan ölçümler ayrıca göstermiştir ki, günün uzaması kısalması, ayın çekim kuvveti etkisi ile dünya dönüş hızında yaptığı yavaşlatma sebebiyle de değişmektedir. Güneşin, ayın ve diğer gezegenlerin çekim kuvvetleri etkisi ile 41.000 senelik bir peryotta dünyanın eğimi 23,5 derece ile 22 derece arasında değişir. Her mevsim dünyanın eksenel eğimi farklıdır.

Dünya güneş etrafında elips şeklindeki yörüngesinde dönerken güneşten mesafesi artar ve azalır. En yakın noktada dünyanın ekseni etrafında dönüş hızı da saniyede 960 km artar. Bunun neticesi olarak kuzey yarım kürede kışlar, kısa ve daha ılık geçer. Buna mukabil güney yarımkürede de yazlar uzun ve serin geçer. Güneşin, ayın ve diğer gezegenlerin çekim kuvveti sebebiyle yörünge elipsindeki yaklaşma ve uzaklaşma özelliği 25.800 sene ara ile değişir. Kuzey Yarımkürede bugünkü özellikler 12.900 sene sonra tam tersine dönecektir. Kıtaların Kuzey Yarımküresine kümelendiği düşünülürse dünya ileride takrar bir buz çağı yaşıyabilir.

Yer kürenin oluşumu

Başlangıcına ilişkin eski bir kurama göre önce Güneş var olmuştu, daha sonra gezegenler ondan kopmuştur. Artık geçerli sayılmayan bu kurama göre Güneş ilk oluştuğu zaman bugünkünün 50-60 katı büyüklükteydi ve kendi çevresinde hızla dönüyordu. Bu dönme hareketinden doğan merkezkaç kuvvetin etkisiyle Güneş'ten dışarıya bir miktar madde savruldu. Önce çok uçucu olmayan mineral ve metallerin yoğunlaşmasıyla iç gezegenler, sonra uçucu gazların yoğunlaşmasıyla dış gezegenler oluşmuştur.

Güneş'in ve bütün gezegenlerin aynı zamanda oluştuğunu ileri süren yeni bir kurama göre de Samanyolu Gökadası'ndaki dev bir gaz ve toz bulutu kendi kütleçekim kuvvetinin etkisiyle büzülmeye başladı.

Bu madde parçacıklarından çok büyük bölümünün yoğunlaşmasıyla Güneş oluştu; bu kütle giderek öyle büyüdü ve madde yoğunluğu öylesine arttı ki bir süre sonra nükleer tepkimiler için elverişli bir ortama dönüştü. Öte yandan buluttaki daha küçük madde yoğunlaşmalarıyla da ilk gezegenler oluşmaya başladı. Bugünkü gezegenlerin öncülü olan bu ilk gezegenler başlangıçta birer gaz kütlesi halindeydi, ama hiçbiri nükleer tepkimelerin başlayabileceği kadar büyük değildi. Güneş'in sıcaklığı arttıkça çevresindeki yakın gezegenleri, yani yerbenzeri gezegenler kuşatan gaz bulutları yok oldu ve geride büyük olasılıkla erimiş durumdaki minerallerden oluşan çekirdekleri kaldı. Güneş'e çok uzak olan öbür gezegenler ise pek fazla değişikliğe uğramadan bugüne kadar ulaştı.

Dünya'nın Yaşı

Dünya'nın yaşı doğrudan doğruya kayaçların yaşıyla ölçülmez. Çünkü bilinen en yaşlı kayaçların bile bugün artık yeryüzünde var olmayan daha yaşlı kayaçlardan oluştuğunu biliyoruz. Bugüne kadar saptanabilen en yaşlı kayaçlar Grönland'ın batısında bulunmuştur ve 3,8 milyar yaşındadır. Demek ki Dünya'nın yaşı bundan daha fazladır.

Bugün Dünya'nın yaşını hesaplamak için dünyanın gözü dünya nın gözü olur çünkü yer çubuklarnı yer değiştirmesi dönmesine elementlerin dönüşümüdür. Örneğin radyoaktif uranyum elementinin uranyum-238 ve uranyum-235 gibi iki ayrı tipte atomu (izotop) vardır. Bu atomların ikisi de çok yavaş bir süreçle kurşun atomlarına dönüşür. Öbür uranyum izotopundan biraz daha ağır olan uranyum-238'in dönüşümüyle daha hafif bir kurşun izotopu olan kurşun-206, uranyum-234'in dönüşümüyle de biraz daha ağır bir izotop olan kurşun-207 atomları oluşur. Uranyum-235'in kurşuna dönüşme hızı uranyum-238'in dönüşme hızından altı kat daha fazladır. Bu nedenler, incelenen bir kayaçtaki kurşun-206 ve kurşun-207 atomlarının oranı kayacın yaşına bağlı olarak değişir. En yaşlı olduğu düşünülen bir kurşun minerali ile bugün okyanuslarda oluşan kurşunun izotop yapısı arasındaki fark, ancak bu iki örneğin oluşumları arasında 4,55 milyar yıllık bir zaman dilimi olmasıyla açıklanabilir. Bu süre de Dünya'nın yaşı olarak kabul edilebilir. En eski kayaçların yaşını hesaplamak için radyoaktif rubidyum elementinin stronsiyuma dönüşme süreci de temel zaman ölçeği olarak alınabilir. Bunun sonucunda dünyamızın tahminen 5.5 milyar yıllık olduğu saplanıyor.

Dünyanın şekli

Dünya'nın üzerindeki topografik oluşumlar ve kendi ekseni etrafındaki eksantrik hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur.Geoibs bir biçimdedir, fakat ekvatordaki yarıçapı kutuplardaki yarıçapından fazladır. Bu kutuplarından basık küresel geometrik şekil "geoid" (Latince, Eski Yunanca Geo "dünya") yani "Dünya şekli" diye adlandırılır. Referans küremsinin ortalama çapı 12.742 km'dir (~40.000 km/π). Yer'in ekseni etrafında dönmesi ekvatorun dışarı doğru biraz fırlamasına neden olduğu için ekvatorun çapı, kutupları birleştiren çaptan 43 km daha uzundur. Ortalamadan en büyük sapmalar, Everest Dağı (denizden 8.848 m yüksekte) ve Mariana Çukuru dur (deniz seviyesinin 10.924 m altı). Dolayısıyla ideal bir elipsoide kıyasla Yer'in %0,17'lik toleransı vardır. Ekvatorun şişkinliği yüzünden Yer'in merkezinden en yüksek nokta aslında Ekvadordadır.

Dünyanın Fiziki Özellikleri

Dünyanın toplam yüzey alanı yaklaşık olarak 510.2 milyon km2dir. Bu yüzölçümünün yaklaşık yüzde 70.8’i su ile ve 29.2’si de kara ile örtülüdür. Kıtalar daha ziyade kuzey yarım kürede toplanmıştır. Coğraf kuzey kutup, okyanus ortasına; güney kutup ise, buzlarla kaplı Antarktika kıtasına rastlar.

Dünya kabuğu devamlı hareket halinde olup, radyoaktif maddelerin reaksiyonu ile meydana çıkan ısı neticesi devamlı dışarı itilir. Bu kuvvet yer yer kırılmalar ve yeni toprağın yüzeye çıkmasına sebep olur. Yer kabuğu kalınlığı kıtalarda yaklaşık 35 km, okyanuslarda 4,8-6,4 km mesafeye ulaşır.

Yer kubuğunu 2900 km kalınlıkta ergimiş metal tabaka takip eder. En içeride 3.200 km çapında top biçimde iç kor kütle vardır. Dünyanın kütlesi 5,98X10 27 gram olarak hesaplanmıştır. Dünya kabuğunun analiz neticesine göre % 46’sı oksijen, % 28’i silikon, % 11’i kalsiyum, potasyum, mağnezyum ve % 8’i alüminyumdur.

Dünyanın etrafında dönüşü, metal kordan ötürü elektrik akımları doğurur. Bu elektrik akımlarının doğurduğu manyetik saha ise dünya üzerinde yaşayan canlıları güneş ve diğer yıldızların yaydığı zararlı parça radyasyonlarına karşı koruma görevi yapar. Manyetik saha yönü değişirse bu değişmenin dünya üzerinde yaşıyan canlıların çoğunun ölmesine sebeb olacağı, deniz dibi incelemelerinde bir zamanlar ölmüş olan hayvanlardan anlaşılmıştır. Kayaların incelenmesinden dünya manyetik saha yönünün değişmesinin 750.000 ile 7.700.000 senede bir tekrarlandığı anlaşılmıştır. Bugünkü durumun 730.000 sene önce yine aynı olduğu tahmin edilmektedir.

Yer’in İç YapısıDünyanın katmanları
Dünyanın katmanları

Yüzeyden merkeze tabakaları

Yer, yüzeyden merkeze doğru genel olarak üç tabakadan meydana gelir:

1. Litosfer (Taşküre)+ Kabuk:
Yerin üzerinde bulunduğumuz katı kısmıdır. Yüzeyden içeri doğru 33 m’de 1° sıcaklık artar. Yer kabuğu yaklaşık 35 km kalınlıktadır. Bu tabakada alüminyumlu silikatlar esas kütleyi teşkil eder. Ortalama yoğunluğu 2,5-3’tür.

2. Pirosfer (Ateşküre)-Örtü (Manto):
Kalınlığı 2.900 km’dir. Sima ve Nifesima diye iki tabakaya ayrılır. Merkeze doğru sıcaklığın kısmen artması sebebiyle bu tabakanın sıvı olması ileri sürülmüş, fakat faaliyette bulunan volkanlardan lavların alınması, deprem dalgalarının hızlarından yerin içinin sıvı olmadığı anlaşılmıştır. Mağnezyumlu silikatlar ve demirli elementlerin bulunduğu bu tabakanın ortalama yoğunluğu 3-5’tir.

3. Barisfer (Ağırküre)-Çekirdek:
Ağır madenlerden demir ve nikel bulunur. Ortalama yoğunluğu 11’dir. İç çekirdeğe kütle sebebiyle yapılan basınç 4 milyon atmosfere varır. Çelikten daha sert durumdadır.

Yer’in Dış Yapısı

Yerin etrafını atmosfer adı verilen Lui gaz tabakası sarmıştır. Eski Yunanca Atmos= nefes, sphere= küre, Atmosfer= nefes alınan küre, hava küre demektir. % 78,09 azot, % 20,95 oksijen, % 1’de su buharı, karbondioksit, hidrojen, helyum ve soy gazlar bulunduğu daha önce bildirilmişti. Atmosferin yoğunluğu yere yakın kısımlarda azalır.

Yerden uzaya doğru tabakalar

Yerden yukarı doğru 4 tabaka vardır:
1. Troposfer:
16 km’ye kadar uzanır. Atmosferdeki gazların % 75’i bu tabakada bulunur. Sıcaklık 100 m’de 0,56 derece düşer. Meteorolojik olaylar bu tabakada, bilhassa bu hareketlerde önemli rolü olan su buharının olduğu 3-4 km’lik bölümde cereyan eder, 9 km’den sonra solunuma, 17 km’den sonra ateş yakmaya yeterli oksijen bulunmaz.

2. Stratosfer:
Troposferden sonra 30-35 km’ye kadar olan tabakadır. Sıcaklık ve hava hareketlerinin nisbeten sakin olduğu bir tabakadır. Ultraviyole ışınlar tesiri ile oksijen gazı ozon haline döner. 19-45 km arasında ozon tabakası olmasaydı, atmosferden geçen ultraviyole ışınlar şimdikinden 50 defa daha kuvvetli olup yeryüzünde sular dışında hayat olmazdı. Ozon tabakası bugünkünden 2 kat daha fazla olsaydı, yere ulaşan ultraviyole ışınları bugünkünün 10’da biri kadar az olup hayat bu hale gelmeyecekti. Atmosferdeki gazların % 97’si 27 km’ye kadar bulunur.

3. Mezosfer:
Stratosferden 80-90 km’ye kadar uzanan tabakadır.

4. İyonosfer:
80-90, 250-300 km arasındadır. Seyrek gaz iyonları bulunur. İyonların özelliklerine göre harflerle gösterilen tabakalara ayrılır. İyonların güneşten aldıkları enerji tesiriyle sıcaklıkları fazladır. Ancak insan oralara çıksa, çok seyrek oldukları için bu yüksek sıcaklığı fark edemez. Bu tabaka radyo dalgalarını aksettirir. Kutup ışığı belirir. Füzelerle incelenmektedir.

5. Ekzosfer:
300 km’den yukarıdadır. Yer çekimi tesiri çok azalır. Hidrojen ve helyum gibi hafif gazların atom ve iyonları bu çekimden kurtulup uzaya kaçabilir.

Atmosferin sebep olduğu olaylar:

1. Gökyüzünün rengini verir: Güneşten gelen ışınların, % 15’i atmosfer tarafından emilir. % 27’si yeri ısıtır. % 8’i yere çarpıp uzaya yansır. % 25’i atmosferde dağılmaya uğrar.

Dağılmaya uğrayan ışınlar gölge yerlerin aydınlanmasını ve mavi ışınların kırmızı ışınlara nazaran daha fazla dağılması sebebiyle havanın mavi görünmesini sağlar. % 25’in; 16’sı yine yere iner. Havanın sıcaklığı daha ziyade alttan ısınma ile olur. Atmosfer olmasaydı, gökyüzü karanlık olacak, gündüzün yıldızlar görünecekti. Güneş gören yerler aydınlık ve sıcak, gölge yerler karanlık ve soğuk olacaktı.

2. Yeryüzünün ısınmasına sebep olur. Yere gelen güneş enerjisi atmosfer sebebiyle uzaya kaçamaz. Hava cereyanları ile güneş gören yerlerin çok sıcak, gölge yerlerin çok soğuk olmasına engel olur. Kış odasının, pencere camından giren güneş ışınları ile ısınması gibi atmosfer sebebiyle de yeryüzü ısınır. Yani atmosferi geçip yere gelen güneş ışınları atmosferden tekrar uzaya kolayca dönemez.

3. Basınç sebebiyle yerde suyun bulunmasına, buharlaşma yolu ile kaybolmasına sebep olur.

4. Kırılma olayı görülür.

5. Tan olayı meydana gelir. (Bkz. Atmosfer)

YerkabuğuKatmanlar
Katmanlar
Yerkabuğu mantoya oranla daha hafif maddelerden oluşmuştur ve bu iki katman arasındaki geçiş bölgesi nerdeyse kesin bir sınır çizer. Bu geçiş bölgesi, böyle bir sınırın varlığını ilk kez saptayan Yugoslav bilim adamı Andrije Mohoroviçiç'in (1857-1936) adıyla "Mohoroviçiç süreksizliği" kısaca "M-süreksizliği" ya da "moho" olarak anılır. Bu sınırın varlığını gösteren en önemli kanıt yerkabuğundaki deprem titreşimlerinin süreksizlik bölgesinden geçip mantoya ulaştığında bir denbire hızlanmasıdır.

Yer kabuğu okyanusların ve denizlerin altında uzandığı zaman "okyanus kabuğu" , kıtaları oluşturduğu zaman'da "kıta kabuğu" olarak adlandırılır. Okyanus kabuğunun kalınlığı 6-8 km arasındadır. Oysa ortalama kalınlığı 40 kilometreyi bulan kıta kabuğu yüksek sıradağların altında 60-70 kilometreye ulaşır.

Okyanus kabuğu üç katmandan oluşur. En alt katman, yerin derinlerindeki erimiş maddelerin (magmanın) katılaşmasıyla oluşan korkayaçlardır. Orta katman yanardağ lavrarından, üst katman ise temel olarak kum ve çamur gibi tortullardan oluşur. Okyanus kabuğu sürekli hareket halindedir. Bu nedenle kabukta okyanus sırtları boyunca çatlaklar oluşur ve bu çatlakların arasından yüzeye çıkan erişmiş maddelerin sertleşmesiyle okyanus kabuğuna yeni katmanlar eklenir. Bu yeni kabuk sertleşdikten sonra yılda 1 ile 10 cm kadar ilerliyerek yavaş yavaş okyanus sırtından iki yana doğru yayılır. Böylece okyanus sırtları suyun altında yüksek sırdağlar oluşturur.

Yerkabuğu çok sayıda eğri levhanın yan yana dizilmesiyle oluşan bir bütün olarak düşünebilir. Bu levhalar mantonun oldukça yumuşak üst katmanına oturduğu için sağa sola hareket edebilir. Okyanus sırtları, okyanus çukurları ve bazı uzun kırıklar yalnızca levhaların kenarlarında oluşur; bu kırıkların olduğu yerlerde de levhalar kayarak birbirinin üstüne binebilir. Levhalardan çoğunun üzerinde bu levhalarla birlikte hareket eden bir ya da birkaç kıta bulunur. Nitekim, bir zamanlar iki kıtaya ayıran okyanus kabuğunun çökmesiyle kıtalar bazı yerde birbirine iyice yaklaşmış, hatta üst üste binmiştir. Örneğin aralarındaki okyanus kabuğu cökmesi sonucunda Hindistan ve ile Asya kıtası çarpışmış ve iki karanın kenarları yükselerek Himalaya Dağları'nı oluşturmuştur. Büyük ve şiddetli depremlerin hemen hepsi bu levhaların kenarlarında, bir levhanın öbürünün altına girmesiyle olur. Aynı biçimde, en etkin yanardağlar da okyanus kabuğunun ya İzlanda'da olduğu gibi yükselerek sırta dönüştüğü ya da Andlar'da olduğu gibi çökerek kıtaların altına girdiği yerlerde bulunur.

Okyanus tabanının yanlara doğru yayılarak genişlemesi çok çarpıcı bir biçimde kanıtlanmıştır. Bu kanıtlamanın en önemli dayanak noktası da Dünya'nın magnetik alanının yukarıda anlatıldığı gibi zaman zaman yön değiştirmesidir. Yerkabuğunun derinliklerindeki erimiş magma yüzeye çıkarak kristalleşirken bazı mineral parçacıkları mıknatıslanır. Böylece her biri Dünya'nın magnetik kutuplarını gösteren küçük birer mıknatısa dönüşür. Jeologlar yaşları bilinen lav katmanlarının, yapılarındaki mıknatıslanmış parçacıklar bazen kuzey, bazen güney magnetik kutbuna yönelecek biçiminde yan yana yerleştiğini saptamışlardır. Bunun nedeni, bir katmandaki mıknatıslanmış parçacıkların kuzey ve güney kutuplarının Dünya'nın magnetik kutuplarına uygun olarak dizilmesi, sonra magnetik kutuplar yön değiştirdiğinde üstteki yeni katmanda bulunan parçacıkların bir önceki katmandakilere ters yönde yerleşmesidir. Kısacası okyanus kabuğu magnetik bantlı dev bir kayıt aleti, yani bir teyp gibi Dünya'nın magnetik alanındaki bütün değisikleri bir bir kaydetmiştir.

Levha hareketleri

Levha hareket teorisi'ne (tektonik levha teorisi olarak da bilinir) göre Yer'in en dış kısmı iki tabakadan oluşur: kabuğu da kapsayan litosfer ve manto katılaşmış dış kısmı. Litosferin altında astenosfer bulunur, bu mantonun yüksek viskoziteli olan iç kısmıdır.

Litosfer, astenosferin üzerinde, tektonik levhalara ayrılmış bir halde yüzmektedir. Bu plakalar belli temas noktalarında üç tür hareketten birini gösterirler: yaklaşma, uzaklaşma veya yanyana kayma. Bu temas noktalarında depremler, volkanik faaliyetler, dağ oluşumları ve okyanus dibi hendekler oluşur.

Ana plakalar şunlardır:

Önemli küçük plakalar arasinda Hint plakası, Arabistan plakası, Karaip plakası, Nazka plakası, Skotia plakası ve Anadolu plakası sayılabilir.

Aşınma

Kıtaları oluşturan güç, levha hareketlerinin motoru olan Yer'in iç enerji kaynağıysa, çok daha büyük bir dış enerji kaynağı, kıtaları aşındırarak yok etme sürecinde etkili olur: Güneş enerjisi. Atmosfer hareketlerini ve su döngüsünü sürdürmek için gerekli enerjiyi sağlayan güneş ışınları, su ve rüzgar aşındırması ile kıta yüzeylerinden koparılan minerallerin yine bu iki araç yardımıyla okyanus tabanlarına taşınarak çökmesine yardımcı olur. Bu mekanizma ile okyanus kabuğu üzerinde gittikçe kalınlaşarak biriken tortul kaya katmanı, dalma-batma mekanizması sırasında yerküre içlerine taşınarak yeniden erir.

Aşınma mekanizması, suyun yerçekimi etkisi altındaki hareketlerini izler, yüksek dağların aşınarak alçalmasına, okyanus derinliklerinin dolarak yükselmesine yol açar, sonuçta yer yuvarlağının girinti ve çıkıntılarının törpülenerek çekim etkisi ile belirlenmiş ideal jeoit biçimine yaklaşması yönünde çalışır.

Güneş Sistemi’nin Oluşumu Güneş Sistemi’nin oluşumu ile ilgili farklı teoriler ortaya atılmıştır. En geçerli teori sayılan Kant-Laplace teorisine Nebula teorisi de denir. Bu teoriye göre, Nebula adı verilen kızgın gaz kütlesi ekseni çevresinde sarmal bir hareketle dönerken, zamanla soğuyarak küçülmüştür. Bu dönüş etkisiyle oluşan çekim merkezinde Güneş oluşmuştur. Gazlardan hafif olanları Güneş tarafından çekilmiş, çekim etkisi dışındakiler uzay boşluğuna dağılmış ağır olanlar da Güneş’ten farklı uzaklıklarda soğuyarak gezegenleri oluşturmuşlardır.

Dünya’nın Oluşumu

Dünya, Güneş Sistemi oluştuğunda kızgın bir gaz kütlesi halindeydi. Zamanla ekseni çevresindeki dönüşünün etkisiyle, dıştan içe doğru soğumuş, böylece iç içe geçmiş farklı sıcaklıktaki katmanlar oluşmuştur. Günümüzde iç kısımlarda yüksek sıcaklık korunmaktadır. Dünya’nın oluşumundan bugüne kadar geçen zaman ve Dünya’nın yapısı jeolojik zamanlar yardımıyla belirlenir.

Jeolojik Zamanlar

Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan Dünya, günümüze kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu evrelerin her birinde , değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür.

Dünya’nın yapısını inceleyen jeoloji bilimi, jeolojik zamanlar belirlenirken fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılır.

Jeolojik zamanlar günümüze en yakın zaman en üstte olacak şekilde sıralanır.

Dördüncü Zaman Üçüncü Zaman İkinci Zaman Birinci Zaman İlkel Zaman

İlkel Zaman
Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İlkel zamanın yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.

Zamanın önemli olayları : Sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı En eski kıta çekirdeklerinin oluşumu

İlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır.

Birinci Zaman (Paleozoik)


Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Birinci zamanın yaklaşık 375 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.

Zamanın önemli olayları : Kaledonya ve Hersinya kıvrımlarının oluşumu Özellikle karbon devrinde kömür yataklarının oluşumu İlk kara bitkilerinin ortaya çıkışı Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolith ve trilobittir.

İkinci Zaman (Mezozoik)
Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İkinci zamanın yaklaşık 160 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. İkinci zamanı karakterize eden dinazor ve ammonitler bu zamanın sonunda yok olmuşlardır.

Zamanın önemli olayları : Ekvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi Kimmeridge ve Avustrien kıvrımlarının oluşumu İkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinazordur.

Üçüncü Zaman (Neozoik)
Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. Üçüncü zamanın yaklaşık 63 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir.

Zamanın önemli olayları : § Kıtaların bugünkü görünümünü kazanmaya başlaması § Linyit havzalarının oluşumu § Bugünkü iklim bölgelerinin ve bitki topluluklarının belirmeye başlaması § Alp kıvrım sisteminin gelişmesi § Nümmilitler ve memelilerin ortaya çıkışı Üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nummilit, hipparion, elephas ve mastadondur.

Dördüncü Zaman (Kuaterner)
Günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı ve hala sürdüğü varsayılan jeolojik zamandır. Zamanın önemli olayları : İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması İnsanın ortaya çıkışı Dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır.

Dünya’nın İç YapısıDünya’nın İç Yapısı
Dünya’nın İç Yapısı
Dünya, kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları farklı, iç içe geçmiş çeşitli katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanların özellikleri hakkında bilgi edinilirken deprem dalgalarından yararlanılır.

Çekirdek Manto Taşküre (Litosfer)

Deprem Dalgaları Deprem dalgaları farklı dalga boylarını göstermektedir. Deprem dalgaları yoğun tabakalardan geçerken dalga boyları küçülür, titreşim sayısı artar. Yoğunluğu az olan tabakalarda ise dalga boyu uzar, titreşim sayısı azalır.

Çekirdek
Yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünya’nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 km’ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 km’ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel karışımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım ergimiş haldedir.

Manto
Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km’ler arasında bulunan mantonun yoğunluğu 3,3-5,5 g/cm3 sıcaklığı 1900-3700 °C arasında değişir. Manto, yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur. Yapısında silisyum, magnezyum , nikel ve demir bulunmaktadır. Mantonun üst kesimi yüksek sıcaklık ve basınçtan dolayı plastiki özellik gösterir. Alt kesimleri ise sıvı halde bulunur. Bu nedenle mantoda sürekli olarak alçalıcı-yükselici hareketler görülür.

Mantodaki Alçalıcı-Yükselici Hareketler Mantonun alt ve üst kısımlarındaki yoğunluk farkı nedeniyle magma adı verilen kızgın akıcı madde yerkabuğuna doğru yükselir. Yoğunluğun arttığı bölümlerde ise magma yerin içine doğru sokulur.

Taşküre (Litosfer)
Mantonun üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmandır. Kalınlığı ortalama 100 km’dir. Taşküre’nin ortalama 35 km’lik üst bölümüne yerkabuğu denir. Daha çok silisyum ve alüminyum bileşimindeki taşlardan oluşması nedeniyle sial de denir. Yerkabuğunun altındaki bölüme ise silisyum ve magnezyumdan oluştuğu için sima denir. Sial, okyanus tabanlarında incelir yer yer kaybolur. Örneğin Büyük Okyanus tabanının bazı bölümlerinde sial görülmez. Yeryüzünden yerin derinliklerine inildikçe 33 m’de bir sıcaklık 1 °C artar. Buna jeoterm basamağı denir.

Kıtalar ve OkyanuslarDüyadaki kıtalar
Düyadaki kıtalar
Yeryüzünün üst bölümü kara parçalarından ve su kütlelerinden oluşmuştur. Denizlerin ortasında çok büyük birer ada gibi duran kara kütlelerine kıta denir. Kuzey Yarım Küre’de karalar, Güney Yarım Küre’den daha geniş yer kaplar. Asya, Avrupa, Kuzey Amerika’nın tamamı ve Afrika’nın büyük bir bölümü Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Güney Amerika’nın ve Afrika’nın büyük bir bölümü, Avustralya ve çevresindeki adalarla Antartika kıtası Güney Yarım Küre’de bulunur. Yeryüzünün yaklaşık ¾’ü sularla kaplıdır. Kıtaların birbirinden ayıran büyük su kütlelerine okyanus denir.

Kara ve Denizlerin Farklı Dağılışının Sonuçları Karaların Kuzey Yarım Küre’de daha fazla yer kaplaması nedeniyle, Kuzey Yarım Küre’de; Yıllık sıcaklık ortalaması daha yüksektir. Sıcaklık farkları daha belirgindir. Eş sıcaklık eğrileri enlemlerden daha fazla sapma gösterir. Kıtalar arası ulaşım daha kolaydır. Nüfus daha kalabalıktır. Kültürlerin gelişmesi ve yayılması daha kolaydır. Ekonomi daha hızlı ve daha çok gelişmiştir.

Hipsografik Eğri Yeryüzünün yükseklik ve derinlik basamaklarını gösteren eğridir. Kıta Platformu: Derin deniz platformundan sonra yüksek dağlar ile kıyı ovaları arasındaki en geniş bölümdür.

Karaların Ortalama Yüksekliği: Karaların ortalama yüksekliği 1000 m dir. Dünya’nın en yüksek yeri deniz seviyesinden 8840 m yükseklikteki Everest Tepesi’dir.

Kıta Sahanlığı: Deniz seviyesinin altında, kıyı çizgisinden -200 m derine kadar inen bölüme kıta sahanlığı (şelf) denir. Şelf kıtaların su altında kalmış bölümleri sayılır.

Kıta Yamacı: Şelf ile derin deniz platformunu birbirine bağlayan bölümdür.

Denizlerin Ortalama Derinliği: Denizlerin ortalama derinliği 4000 m dir. Dünya’nın en derin yeri olan Mariana Çukuru denzi seviyesinden 11.035 m derinliktedir.

Derin Deniz Platformu: Kıta yamaçları ile çevrelenmiş, ortalama derinliği 6000 m olan yeryüzünün en geniş bölümüdür.

Derin Deniz Çukurları: Sima üzerinde hareket eden kıtaların, birbirine çarptıkları yerlerde bulunur. Yeryüzünün en dar bölümüdür.

Dünyanın Hareketleri

Dünya kendi çevresinde (23 saat, 56 dakika, 4.091 saniye) ve güneş çevresinde (365 gün, 6 saat, 48 dakika) hareket eder.

Günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak gece, gündüz, mevsimler, kayaçların oluşması ve diğer canlılık ve biyolojik olaylar gerçekleşir. Mevsimlerin oluşmasında etken ise 23 derecelik eksen eğikliğidir.

Hareketleri: Sürekli olarak hareket eden dünyanın iki çeşit hareketi vardır. Bu hareketlerden birisi kendi ekseni etrafında olur ve batıdan doğuya doğrudur. Bu dönmesini 24 saatte tamamlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki bu dönmesi ile birlikte olan ikinci hareketi ,güneş etrafındadır. Güneş etrafında dünya, elips şeklinde çok geniş bir yörünge üzerindeki hareketini de 365 1/4 günde, yani bir yılda tamamlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki ve güneş etrafındaki bu iki hareketi, iki önemli olaya sebep verir. Kendi ekseni etrafında dönmesi ile gece ve gündüz, güneşin etrafında dönmesi ile mevsimler meydana gelir. Dünyanın yüzeyi : Dünyanın yüzölçümü 509.200.000 kilometrekaredir. Bunun % 70 denizler 360.600.000 kilometrekare, % 39,u karalar ,148.600.000 kilometrekare dir. Kuzey kutup çevresinde karalarla çevrilmiş bir deniz, Güney Kutup çevresinde denizlerle kuşatılmış bir kara parçası vardır.

Dünya İle İlgili Yeni Buluşlar

Dünya ile ilgili incelemeler atmosferin bileşimi, hareketleri, dünya güneş münasebetleri, atmosfer dışındaki atomik parçacıklar, dünyanın manyetik sahası üzerinde devam etmektedir.

Dünyanın manyetik sahasının, merkezindeki metal kütleden meydana geldiği anlaşılmıştır. Uzaya gönderilen inceleme uzmanları bu manyetik sahanın uzaydan gelen atomik parçaları, elektronları tuttuğunu tesbit etmiştir. Tutulan bu elektronların bir şerit içinde helezonlar çizerek dünyanın manyetik bir kutbundan diğerine doğru yol aldığı anlaşılmıştır. Daha sonraki incelemeler elektron tutan şeridin iç içe iki kuşaktan oluştuğunu göstermiştir. Bütün bu incelemeler 1957 senesinde Sputnik 1’in uzaya fırlatılması ile başlamış Explorer 1, Explorer 3, Explorer 4 gibi birçok inceleme uyduları ve devamlı gönderilen insanlı, insansız uydularla devam etmektedir.

Güneş Radyasyon Parçacıkları

Güneşten gelen parçacık akımları (Plazma) ilk olarak 1919 yılında İngiliz bilim adamı F.A. Lindemann tarafından anlaşıldı. Alman fizikçisi Ludwing F. Biermann kuyruklu yıldızların kuyruklarının neden güneşten uzaklaşacak yönde uzandığını, yine güneşten yayılan bu parçacıklara bağlamıştır. 27 Ağustos 1962’de Venüs’e gönderilen Mariner 2 uzayda akan parçacıkların güneşten geldiğini kesin olarak tesbit etti. 16 Aralık 1965’te Dünya ile Venüs arasında güneş yörüngesine oturtulan Pioneer 6 ise güneşten yayılan parçacıkların muntazam olarak saniyede 307,5 km hızla hareket ettiğini tesbit etmiştir. Güneşten ayrılan radyasyon parçacıkları dünya ve gezegenlerin civarından geçerken bu gezegenlerin manyetik sahaları ile dışarıya doğru itilirler. Manyetik sahayı delip geçebilen parçacıklar ise gezegen kutuplarına doğru helezonlar çizerek ilerler.

Uyduların Dünya Hakkında Verdiği Bilgiler

15-25 Mayıs 1958 tarihlerinde dünya etrafında yörüngeye oturtulan Sputnik 3500 km yükseklikte atmosferin moleküler yapıyı atomik yapıya terk ettiğini gösterdi. Dünya etrafında yörüngeye oturtulan Amerikan ve Rus uydularından alınan bilgilerle, atmosferin bileşimi, iyonosferdeki elektron yoğunlukları, iyonosferdeki elektromanyetik radyasyon ve radyo yayın karakteristikleri, dünyayı kuşatan küresel manyetik şeritler ve güneş radyasyon parçacıklarının bu manyetik şeritlerden nasıl uzaklaşarak yayıldığı devamlı incelenmektedir. İyonosferin günün muhtelif saatlerinde geometrik yapısının değiştiği anlaşılmıştır. Öğlen vakti 200 km kalınlıkta olan iyonosfer sabah ve akşamları 300-400 km’ye kadar şişer.

Meteoroloji Uyduları

1960’tan tibaren uzaydan global incelemelerle hava tahminleri yapılmaya başlandı. Uydudaki bir eleman dünya yüzeyinden yansıyan veya yayınlanan enerjiyi almakta, böylece bulutların değişimleri takip edilmekte, ayrıca hararet ve basınç değişimleri de alınmaktadır. Bu metod dünya yüzeyindeki kimyasal madde ve madenler hakkında da bilgi verir. Uydulardan alınan muhtelif bilgiler bilgisayarlarda analiz edildikten sonra meteorolojik, jeolojik tahminler yapılmaktadır.

Uydulardan çekilen resimler hem normal fotoğraf hem de enfraruj ışıkla çekilebilir. Enfraruj ışık gece de fotoğraf çekmeye yarar. Bu şekilde fotoğraf çeken, bulut, hava ve okyanuslardan yayılan enerjileri voltaj veya akım olarak hisseden birçok uydular (Tiros-Television-İnfrared Orbital Satellites) dünya etrafında yörüngelerinde dönmektedir.

Uyduların yörüngeleri ve dönüş hızları farklı olabilir. Mesela her öğle vakti kutuplardan ekvatoru geçen (ESSA) uyduları her zaman normal fotoğraf çekebilirler. Çünkü devamlı gün ışığı bulunan bölge üzerinde dolaşırlar. Dünya dönüş hızıyla aynı hızda yörüngesinde dönen GOES uyduları ise dünya dönüşüne göre sabit oldukları için bulutların ve yüzeyin gece gündüz devamlı normal ve enfraruj resimlerini çekerler.

Eski DünyaDünya Siyasi Haritası (Haritayı büyütmek için üzerine tıklayınız)
Dünya Siyasi Haritası (Haritayı büyütmek için üzerine tıklayınız)
Uzaydan radar dalgaları ile görüntülenen yerlerin jeolojik yapıları daha ayrıntılı olarak görülebilmektedir. 14 Kasım 1981 günü uzayda yörüngesinden radar dalgaları ile tesbitler yapan Columbia uzay mekiğinin çektiği resimlerin analizi çok hayret vericiydi. Sahra kumlarının altında milyonlarca sene önce mevcut olan geniş nehir yatakları bulunmaktaydı. Colombia bu tesbitlerini radar fotoğraf makinası (SIR-A) ile yapmıştı. 1,3 sigahertz frekanslı 23 cm dalga boyu olan mikro dalga, gevşek sahra toprağının 5-6 metre derinliklerine ulaşabildiği için bu nehir yataklarını tesbit edebilmiştir. Nehir yataklarının bulunduğu yerlerde sonradan araştırmacıların yaptığı kazılarda gerçekten nehir yatakları ortaya çıkarılmıştır. Eylül 1982’de Mısır Çölünde böyle bir bölgede bir metre derinliğine inildiğinde nehir yatağı ortaya çıkarılmış ve bu yatak içinde ise, eski devirlere ait alet ve silahları andıran araçlar bulunmuştur. Arkeolojistlerin yaptığı tahminlere göre 200.000 sene önce bu bölgeler, sahra yeşillik ve akarsularla dolu olup insanların yerleştiği yerlerdendi.

Haritası

Dünya koordinatları: 44.339565, 19.335938

Diğer anlamları

Dünya

Türkçe Dünya kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Dunya] n. Earth
adj. world, planetary, terrene
n. world, globe, monde, terrestrial globe, nature, Vale of Tears

Dünya

Türkçe Dünya kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Erde, Erdkugel
npr. Erde

Dünya

1. Üstünde yaşadığımız gök cismi:"Dünyanın düzeni, güneşin her gün beklenen saatte doğacağı üstüne kurulmuştur."- N. Cumalı. Dış, çevre, ortam:"Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Duygu, düşünce ve hayal âlemi:"Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç. El gün, herkes. Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia.

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  truzim gelişdi köyler ormanlık ölüdeniz gibi büyük bir yeri var.....ilçe ama il olmaya aday evet burası muğla nın fethiye ilçisi

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  muratkorul@hotmail.com inceledim ama istediğim şekilde bir dünya haritası bulamadım bilgilerinize..

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kainatın en güzel şeyi bu olsa gerek....dünyaaa

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  sevgili arkiler böyle güzel bir dünyamız varken neden hala kıymetini bilmiyoruz.küresel ısınma susuzluk derken dünyamız yok olup gidiyior biraz daha dikkat lütfen.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  qercekten dunyanın kıymetini biLmeq Lazımm..ne kadar yasadıqımız deiL, yasadıqımız sure içerisnde neLer yaptıqımız önemLidir... wounded_18@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gerçekten böyle bir şeyy olamas allahım sen ne büyüksün!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  HARİTADA AFYONKARAHİSAR GÖZÜKMÜYOR İLGİLİLERİN DİKKATİNE........

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selamunaleyküm... Arkadaşlar benim adım YUSUF..BEN BUNCA NİMET İÇİNDE YAŞAMAMIZA RAĞMEN YETERİNCE ŞÜKRETMEDİĞİMİZİ ve bu kadar NİMET VE LÜKS Ü HAK ETMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM.AŞIRI RAHATLIK BİZİ TEMBELLEŞTİRDİ..DAHA ÇOK ÇALIŞMALI VE ALLAHA DAHA ÇOK YAKIN OLMALIYIZ.Saygı ve sevgıler le.... görüş alışverişi için...yyy_ilden@HOTMAİL. COM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Bembe_kaptan@hotmail.com.... O KADAR GEZEGEN GORDUM AMA DUNYAMIZI UZAYDAN SEYRETMEK DAHA COK ZEVK VERDI BANA

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Allah öyle güzel bir dünya yaratmışki binlerce kez şükürler olsun.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünya fiziki haritasının türkçe yazılısı yok mu?

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  barış güvercin uçsun dünyad dostluklar kurulsun insanlar gülsün son bulsun savaşlar insanlar ölmesin

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bir gun elbet zafer inanaların olacaktır slm aleykum allaha emanet olun

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gercekten guzel bır sıte hazırlayanlara tesekkur ederım superr zaten boyle konulara cok ılgımvar cok saolunnnn... :)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba son günlerde yine gazze olayları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. evet insanlar yok oluyor canlar yanıyor kanlar dökülüyor ama bu 40 senedir o bölgede aynı şekilde cerayan eden gelişmler nedendir bilinmez her vakit ölümle burun buruna filistinli lakin kendine çeki düzen vermekten aciz hala ikili guruplaşma halindeler hamas ve el fetih kendi iradeleri altında bi oluşum beklentisi içindeler yanlış olan bu kadar kan dökülürken hala bi birleşim söz konusu degil ve yine ne yazıkki başka devletlerin hamiligine muhtaç görünüyorlar yazık sonuç olarak filistinin kurtuluş çözümü bana göre tek bir yerden sevk ve idare edilmesidir ancak bu şekilde bi sonuç alına bilir orda yaşayan müslüman kardeşlerimiz hamas veyahut el fetih için degil filistin için mücadele etmelidirler yoksa bu zulüm her vakit olacaktır şunuda araya sıkıştırayım davosta yaşanan olay benim gururumu okşadı nitekim ülkedeki tezahürüde aynı şekilde yanlız başvekilin metro köprü vb açılışlarda bunu dile getirmesi etik degil orada yaşanalar yaşandı cevabı tokat gibi suratlarında patladı ama bu dış meseledir bunu iç siyasal ranta dönüştürmenin anlamı yok. baş vekile bize yakışanı yaptıgı için teşekkür eder saygılarımı sunarım bu vatan hepimizin korumak yüceltmek hepimizin görevi iyi akşamlar.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadaşlar dünyadaki tüm müslüman kardeşlerimize dua edelim birbirimize dua edelimm şu dünya ferah bulsun inşallah

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ALLAHIM BENİM SANA OLAN UZAKLIĞIMA GÖRE DEĞİL,SENİN BANA OLAN YAKINLIĞINA GÖRE MUAMELE ET.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gercekten harika allaha binlerce kez tesekkürlerimi sunuyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  güzel den bile öte yaniiiiiiiii harikaaaaa yaaa mükemmel falan yanıııııııııııı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünyaya bayılıyorum her yerini gezmek istiyorum bana böyle bir fırsat verseler hemen kabul ederim türkiyenin istanbul şehirinde yasıyorum burayı çok seviyorum insanları çok iyi gazzeye acıyorum çünkü orayı bombalayan israil gibi iyrenç bir devlet var ha bu arada unutmadan ben5.sınıfa gidiyorum gazzeye elimizden gelene kadar okulca yardım ediyoruz NEDE OLSA HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ,BİZLER DİN KARDEŞİYİZ!BİR MÜSLÜMANIN AYAĞINA BATAN DİKEN,BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN CANINI YAKAR!HAYDİ ARKADAŞLAR EL ELE VERİP GAZZEYE YARDIM EDELİM!!!...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm tüm arkadaşlarım gibi bende eleştirecegim israilin buyaptıklarını görünce elştirmemek bence insanlık sucu olur.Bu sitemim bu kadar vahşeti yapanlarmı yoksa bunların yaptıgını göremiyen ABD yemi yoksa bunlara seyirci kalanlarmı bilemiyorum.ama ne olursa olsun israilin ve amerikanın bu iş birligi yanına kar kalmayacak.elbet bir gün biri onlardan hesap soracak.bunu bilmemeleri ne aci.şimdiden onları görül gibiyim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dunya insanlara yeterince comert zaten,ama insan oglu kalles,bu hangi dinden olursa olsun,ama musluman bir toblumun ,gazzedeki olaylari gorememesi,ustune ustluk saygi gostermiyip eglence yerlerine gitmesi,bir musluman millete yakismiyor,ayrica filistin halkinin cektigi dramlari tv 2 dakika gosteriyor,ama bir sarkici nerde ne yemek yemis onu yarim saat konu ediyor,bu duyarsiz sistem degismeli!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba arkadalar ben ugur coğrafi ülkemizde taşı toprağı altın ülkemizde keşke değer bilinse herkese selamlar ugur_tsn16@hotmail.com bursa

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gökyüzü hüzünlü matem var sanki kimbilir kaç seven sabah bekliyor dogacak güneşe hayli zaman var dertler peşi sıra çile bitmiyor korkunun ecele faydası yokki yarı yoldan dönmek neyi halleder belamı bulmuşum buldugum kadar ya bu aşkın sonu gelir ya gider.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  vala ben uzaydan dünyaya baktım çok güsel bi yer görünüyor bizim burda su yok die ölüyorlar ama neden se yüce allah (cc) dünyanın 4/1 kadar su vermiş ama bizim inasanımız su yok die geberiyorlar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  projesi yıkılmalı şerefsizler günün 24 saati bizi izliyolar bizimkiler hala türban meselesiyle uğraşıyolar sen türbanla uğraşacağına git uzaya bi uydu gönder.xD

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  25/11/2009 tarihinde beneden önceki yorumları okudum.insanlarımızın duygu ve düşüncelerinin ne kadar ilkel olduğunu görüp çok üzüldüm.bilmemek ayıp değil.Bu teknoloji olmasa çoğumuz bunları bileme.Dünya da islamın nerelerde yaşadığını öğrenmek suçmu?Bir okur bunu tenkit ediyor.Bu teknolojiyi bulan insanlara binlrce şükran borçluyuz.Bu insanlar sayesinde yaşamımızı sürdürmekteyiz. Yoksa domuz gribi gibi bir vürüs çıkar hepimizi yok eder.Sende bu dünyada bir eser bırakarak git.Hiç birşey yapamazsan bir ağaç dik.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünyamız, 7 katmandan oluşan, insanların düşünce anlayışına göre kendisine dünya adı verilen bir gezegendir. dünyada yaşam formu ile artık ilgilenmeyip diğer gezegenlerde yaşam formu arayan bilim adamları marsta yaşam formu bulmak için çok uğraştıkları biliniyor. fakat diğer gezegenler dünyadan çok farklıdır.örneğin bazı gezegenler güneşe çok yakın olduklarından o gezegenlerde yaşam yoktur. dünyanın güneşe uzak tarafında kalan bölümdeki gezegenler ise güneşten ısı alamadıklarından o gezegenlerde de yaşam yoktur.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ülkeler arasında yüzölcümü bakımından 37. sırada yer alıyoruz birinci sırada rusya vardır yüzölcümü olarak 17.045.400 km en düsük yüz ölcümü olan ülke 27 hektar dır en cok nüfüs da çin e ayittir 1.285.000.000

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  çinde baya insan yaşıyo bir yandada dünyanın en büyük ülkesi hemde depreme dayanıklı amaher ülkenin doğal afetleri vardır mesela çin tsunami de bir kere yaşadı o tufanı 2000 kişi öldü

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ay dünyadan 150 kat küçüktür.dünyanın uydusudur.aya yolculuk yapılmaktadır ve şu ana göre dünyadan başka canlıların yaşama uygun alanı yoktur.dünya güneşten 500 kat daha küçüktür.üstelik güneşin etrafında döner.ayda dünyanın etrafında dönmektedir.dünya üzerinde yaşadığımız gök cismi olmakla beraber uzay boşluğunda olan bir gezegen. güneşe uzaklığı ise arasında 3 gezegen olmasıdır.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ay dünyadan 150 kat küçüktür.dünyanın uydusudur.aya yolculuk yapılmaktadır ve şu ana göre dünyadan başka canlıların yaşama uygun alanı yoktur.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünya güneşten 500 kat daha küçüktür.üstelik güneşin etrafında döner.ayda dünyanın etrafında dönmektedir.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünyayı bilmenin hiç bir onemı yok ınsan kendı bı dunyadır egerkı bu bedende canı yasatanla beraber nefes alıp verdıgın noktada bulusuyor ısen asıl dunyayı gormek anlıyosun ben sahsen bole ypıorum =)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Yüce allahıım dünyayı öle bir güzellikle yaratmış ki buna inanmayanların allahtan(C.C) medet ummamasını kınıyorum şiddet ve hiddetle kınıyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünya üzerinde yaşadığımız gök cismi olmakla beraber uzay boşluğunda olan bir gezegen. güneşe uzaklığı ise arasında 3 gezegen olmasıdır.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  biz insanoglu neyazıkki çok nankörüz böyle olaanüstü bir gezegende yaşıyoruz ama hala kıymetini bilmyoruz çok yazık yüce alahın insanlara verdigi enbüyük hediye bence...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünya haritası üzerinde islam dinine inanaları yarıştırmış yada ayrıştırarak kasıtlı yazılmış görmekteyim bilmiyorsanız birbilene sorun dünyada islam kaç taneki aşağı yukarı yana sağa solala çekiyorsunuz esefle kınıyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bencede harika bir görüntü olaanüstü bir gezegen insanogluna verilmiş engüzel hediye allahtan kiymetini bilmeliyiz son pişmanlık fayda etmez

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kuzey yarım kürede kışlar, kısa ve daha ılık geçer. Buna mukabil güney yarımkürede de yazlar uzun ve serin geçer. yillarca yanlis ogrenmisim mi demektir . baska bir tarafta miyim .

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ONU YARATAN ALLAH OKKKKKK GZEL YARATMI ONA MNNETTARIZ

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  goruntuler cok zayıf ama yınede guzeldi

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  evet valla bende heryeri gezdim çok güzel bişi site güzel birde tükiyemiz güzel değerini bilelim herşeyi boşa harcamayalım...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bu siyasi harita çok güzel tavsiye ederiim ben adem

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam arkadaşlar ben soydan sizleri çok seviyorum da haritayı hiç sevmedim valla

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  guzel ama bu fotograflar ne zaman cekıldı yanı kaç sene oncekı uydu göruntulerı?bılgılendıırsenız sevınırım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  çok gzl yaa. bergamaya tepeden bakmak hoşuma kaçtı... xD hele okulum zor buldm ama gzldii :)k.i.b. arkadaşlar keyfini çıkarın hayatın en azından rahatça yaşayabilceğimiz bi dünyamız var yok olmadan kurtaralım onu... :)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  döyayı okadar merak ediyordumki askere gitmediyimden dolayı baktım olmuyor askere gittim geldim ama işim yok para yok zalimin biri bana seni yurt dışına götüreyim dedi bende kandım ve çıktık yola acı olan dünyanın obir ucu olan çine gitik cinde sadece 2saat dura bildim beni götüren beyin işi çikmış benim param yokya bende dönmek durumundaydım yinede dönya cok güzel zalimlere rağmen param olursa dünyayı gezcem

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bill_bushra@hotmail.com isteyen alsın.BUDUNYA NEZAMAN VAR EDİLMİŞ KAC SEFER YIKIL DI TEKRAR YAPILDI TİR BİLEN YOK KESİN LİKLE NEOLDU ONLARA BİR BİRİNİ VUR DULAR ÜL DÜRDÜLER ODEDİKİ BEN YÜNETECEM DÜNYAYI YOK BEN YÜNETECEM DÜNYAYI YANİ bir hikaye BİR ARABADA KAC DİLEK SİYON OLUR BİR 2 OLUNCA NEOLUR BİRİ SAĞA BİRİ SOLA CEVİRİR VE ARABA İKİYE AYRILIR NEOLDU ARBA BİR ŞEYE YARAMADI...?BİZİ YÜNETEN BİR DEVLET OLSAYDI BUHALLERDE DEYİL DİK ŞİMDİ NEDE.YANİ O DİYORKİ BEN BİRDEVLET KURAYIM ÜTEKİ DİYOR

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kosovada askerım barıs gucu askerı ama amasyalıyım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kordestan yazısını kaldırın oradan!!!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ya arkadaslar burda adalar gozukmuyor kucuk adalar mesela naura dıye bı ulke var yenı papau gınede ama burda bulamadım yardım edebılecek bırı varmı yazsın beklıyom cvp tşklr

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ülkemiz çok güzel ama sıkışıp kalmamalıyız.Dünya hepimizin.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba arkadaşlarr adım gökhan bende bir dünyaa aşığıyım..kendime bir sevgili arıyorum ama neden burdan arıyorum bende bilmiyorumm..yaşım 28..bana uygun biri umarım çıkar.msnim morseus_80@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  NE GÜZEL 1 DÜNYADAYIZ ALLAHIMIZA ŞÜKÜRLER OLSUN .KİMSE EZİLMESİN EZDİRMESİN TÜRKİYEYİ BÖLEMEZLER BÖLDÜRMEYİZ

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Bu dünyayı seviyorum ben Beyza tanışalımmı ^^Gülü avuçlarsan dikenleri batar canını yakar,ama koklarsan sana tapar...^^

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben iğneadalıyım demirköyde doğdum en sevdiğim yemek sarma en sevdiğim oyuncu kenan imirzalı oğlu ensevdiğim meyve çilek en sevdiğim renk pembe dünyayı çok seviyorum annemi de çok seviyorum en büyük hayalim bisikletim olması birde bilgisayarım olması ben 12 yaşındayım 5 b ye gidiyorum kendinize iyi bakın

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben osman hiç birinizle anışmak isteiyorum desem yalan olur nese konuşmak isteyen varsa eklesin çok canım skılıyo

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  İNSAN YAŞADIĞI VE GEZDİĞİ YERLERİ BÖYLE BİR HARİTADA SEYRETMESİ VE GÜZEL HATIRALARINI TEKRAR HATIRLAMASI GERCEKTEN ÇOK GÜZEL, BEN ŞU AN 8 TANE ÜLKE Yİ VE 1 SAAT''TIR YAŞAMIŞ OLDUĞUM BU 8 ÜLKENİN HATIRALARINI TEKRAR TAZELEDİM, VE HALEN YURT DIŞINDAYIM, BURDA 2 YIL SONRA İŞİMİZ BİTECEK, BAŞKA BİR İŞ BAŞKA BİR ÜLKE BAMBAŞKA BİR ORTAMA GİDECEĞİM, HAYAT YAŞAMAK İÇİN VAROLMUŞ, BU HAYATIN YAŞAMINI YERİNE GETİRDİĞİME EMİNİM, GERCEKTEN ÇOK GÜZEL

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  köyüm ÇİFTLİKKÖY VE ciftlikkoy.net diye bir site var girerseniz çok mutlu olurum!!!!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ya niye bu ekran en ayrıntılı şekilde göstermiyo anlamadım neyse benimle konuşmak isteyen varsa konuşalım erkek kız farketmez ysn-91@hotmail.com normal çizgi alt deil hepinize slm

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam ben ömer ankarada yasıyorum benımle tanısmak ıstıyen varsa tanısaım benım le tanısak olan bayanlar emınım memnun kalacak tır ben kendımden emınınm emın olmasam zaten buraya yaznmazdım mdn adresımı gelın gorun beklıyom sızlerı capitalist06@hotmai.com beklıyom kendıne guvenen eklesdın bu adresı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünya insanlar için inşa edilmiş ayrıcada ruhlarında öğrenim görmeleri vede olgunlaşıp boyut atlamasına veyada farklı bir boyutta yaşam için canlı varlıkolarak gelmelerine yardımcı olan bir araç görevini görüyor dünyamız eğer negatif enerjiler çoğaldında dünyada felaketlerin çoğaldığını rahatlıkla görebiliriz size kalmış ister negatif ister pozitifffff düşünün her ne olursa tek sebebi bizleriz canlı varlıklar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba arkadaşlar. tanışmak isteyen varsa eklesin konuşalım.( kar_tanesi64@hotmail.com 1,78 boy 57 kg sarışın mavi gözlü 20 yaşında bir delikanlıyım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  herkesin yeri yurdu varken başka toprağa saldırmak aç gözlülüktür.s_dangerouslife@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm arkadaşlar nasılsınız ben beyza tanışmak isteyen varmı_?bende osmaniyeliyim okuyorum 17 yaş kilo 50

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadaşlar tanışmak isteyen varsa eklesin mavi-gezegen7952@hotmail.com. ve bu amerikanın ortadoğu projesi yıkılmalı şerefsizler günün 24 saati bizi izliyolar bizimkiler hala türban meselesiyle uğraşıyolar sen türbanla uğraşacağına git uzaya bi uydu gönder. ablalarım sizde başınızı açsanız nolur bence hiç bişey olmaz benim nefsim türbanlı kızlara daha çok uyanıyor kusura bakmayın ama böyle yani

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben karabüklüyüm.ama beşbinevler adlı yer yazım olarak gösterilmemiş.burası karabükün nüfusunun10/1 ini oluşturmaktadır buranın gösterilmemesi büyük bir eksiklik bence.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Gerçekten Güzel bir Harita. Hem Yol Hem fiziki. Dünyanın herhangi bir bölgesini cadde cadde gezebiliyorsun.Yapan arkadaşları tebrik ederim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  erzurum aşkale demir telefon direkleri ve yaşanmış güzel bir geçmiş

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  nefes almaya başladığımız andan sonnefese kadar yaşanacak nevarsa geriye baktığımızda kocabir yalan

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  çok güzel ülkelerin isimlerin ismini yazıyor.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  limanları nasıl görebilirim..işaretlerin anlamı nedir

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  VAYY DÜNYAYA BAK BEE ÇOOOK YORUM GÖTÜRÜR DAHA BU DÜNYA....(4 KERE 2 KAÇ EDER BİLEMEYEN YAZMASIN YORUM MORUM)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  SAKARYADAN YILMAZ ISNEL DEPREM YAŞAYAN BİR ŞEHİR ANÇA KALKINDI GELİP GÖRMENİZİ İSTERİM SAKARYANIN KABAK TATLISI VE ISLAMA KÖFTESİ MEŞŞURDUR.KARASU İLÇEMİZ KARADENİZİN ANTALYASI OLMAYA ADAYDIR.DOĞUSUNDA HENDEK İLÇEMİZ FINDIĞIYLA MEŞHUR HA.BİRDE BAYRAK TEPESİYLE.GÜNEY DOĞUSU AKYAZI KUZULUK KAPLICALARIYLA MEŞHUR.GÜNEYİNDE TARAKLI ESKİ AHŞAP EVLERİYLE GEYVE VE PAMUKOVA SOĞANIYLA KAVUNUYLA HA.KALMADI GERÇİ AMAÇ BATISINDA İSTANBULUN GÖZBEBEĞİ SAPANCA SAKARYANIN YEŞİLİ.SAKARYA MERKEZDE SERDİVAN.ARİFİYE.ERENLER.SÖĞÜTLÜ YENİ İLÇELERİMİZ.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  vatan, güzel vatan senin anlamını sadece seddülbahir conkbayırı,namazgah,kanlısırt,arıburnu ve yurdun heryerinde kanları dökülenlermi bilir. sen ne kutsalsın vatan herşeyimiz senindir, sen herşeyimizsin.çanakkale ile ilgili iki belgesel izledim biçok kitap okudum neden hala bizim işgalci gibi gösteriyorlar yokmu bu vatanda kahramanları anlatacak düzen yokmu seyit onbaşının 275kg mermiyi topa sürdügünü çekecek delikanlı yönetmen yokmu.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  türkiy süper heryeri gezidim türkiye gibisi yok yani

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam ben asi beni eklerseniz sevinirim mesajlarınızı bekliyorum sule_babyyy@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  allahu teala dünyayı okadar güzel yartmışki biz insanlar onu yok etmişiz ama allaha şükür türkiye öyle bir ülke deil biz ülkemize çok zarar vermemişiz dogal güzellikleri hala yerinde :)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  cok guseldı boyle sıte kuranlara tesekur eder devamının gelmesnı ıster sevgılerımle

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  dünya çok güzel bir yer resimleri çok güzel

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben can sizinle tanismak istiyorum 18 yasindayim lise 3e gidiyorum beyza

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ççok teşekkürlerde keşke altına da haritayı çizen leri yazsaydınız yazarsanıııız çççççokk sevinirimmm ülkemizin kıymeeetini bilelimm NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gerçekten süper bi site çk teşkrler hepinize bilgileriniz için bence de ülkemizin gerçekten kıymetini bilmeliyiiiz

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  çok güzel bir site ama aradığımı bulamadım ayrıca türkiye nin neredeyse tamamını gezdim çok güzel bir ülkeye sahibiz değerini bilmemiz gerekir

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ayşegul hanım size katılıyorum lütfen arkdaşlar boş yaşamayın doldurun hayatınızı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam arkadaşlar. ne olur hayatınızı boş şeylerle geçirmeyin. hayat o kadar kısa ki bir bakmışsınız zaman geçmiş gitmiş geriye döndüğünüzde keşkeleriniz olmasın heybenizde biriktirdikleriniz. okuyun, araştırın, tartışın, yanılın, söyleyin, susun, öğrenin... ama dolu dolu yaşayın sonuna kadar... sevgiler...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba arkadaşlar ben serkan sizlere bir şeysoracam ..karahasan küprusü ve karahasan deyirmeni nerede dir yardımccı olursanız sevinirim..kıroki bende var.MSN serkan-063@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Dünya dedikleri nedir ki ? Bir kovalamacadan başka...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  şimdiden avrupaya özenmeyin inanın ki 30 yıl sonra türkiye ile amerika siyasi olarak yer değiştirecek amacımız amerika kadar kötü olmak değil malezyanın özgür kısmı kadar insancıl olmaktır. Malezyayı türkiyeye benzetirler çünkü ülkenin bir kısmı özgür ve de soylu diğer kısmı ise fakir ve kapanmaya mecbur bırakılıyyor hepimizin allah yardımcısı olsun dünyada hiçbir ülkede bu kadar sınav sistemi yok

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  türk gençligi , 650 sene dünyaya hükmetmiş dengleri elinde tutmuş topraklarında yaşayan insanlara baskı zulüm dini dayatmalar olmaksızın hür yaşama imkanı vermiş ecdadın torunlarıyız. bu mazimizdir asl olan gelecektir artık bi genç olarak sadece sinemaya kız arkadaşını götürmeyi sosyallik sayma oku ögren araştır sorgula her büyügün söyledigi dogru degildir bu gençlerimize. hükümetimize, gazi mustafa kemal paşanın öncelikli ele aldıgı olayların başında millileştirme operasyonları vardır sanayii ulaşım vb bukadar çabuk vazgeçmeyin bunlardan satmak kolay almak zordur biz bunu parasını kanımızla ödedik .askerlere 3 ay boyunca tugay komutanına selam vermek için yürüteceginize silah egitimi verin şehit sayısı ne kadar düşer görün saygılarımla.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Karahan, dillerine saglik. "yazılacaksada bunu biz türkler yazarız" demissin. Buna butun kalbimle inaniyorum. Turkiye de cok seyler degisek ve bunu biz turkler yapacagiz. Dunyanin en guzel bir noktasinda oturuyoruz ve geri kalan dunyanin hepsi ile barisik olmamiz lazim. Siyasi, kultur, ve hukuk sistemleri ile barisik bir Turkiye, hatta dunya insanligina demokrasi de baris da, huzur da, insan haklarinda, ozgurluklerde, sosyal paylasim ve yardimlasmada, kardeslikte, esitlik ve adalette ornek teskil edecek / edebilecek bir Turkiye bizim elimizde. Biz istersek bunu yapariz!...Yeni nesil, yeni Turkiye!....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadşlar bence fazla bi ayrıntıylan belli etmemişler ama ben türkish kadar ii bir ülke görmedim.. tüm türklere selamlar tüm rapcileri öpüorum.....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bi cografya hocamız vardı zekai gülal temiz adamdı haritayı gösterir bana ne görüyosun diye sorardı bende hocam valla bu konuda çeşitli rivayetler var derdimde sınıfta kopardık neyse 14 yaşımda anladım ne demek istedigini türkiyenin ne kadar mümtaz bi yer teşkil ettigini anladım hocam şehitlige gidince anladım çanakkalade dur yolcu diyen askeri anladım hocam gençler ben 28 yaşındayım bursa nutkunu okudugumda 15 degildim onu okuyun beni anlayın akifin dedigi gibi bu millete allah bi daha istiklal marşı yazdırmasın yazılacaksada bunu biz türkler yazarız saygılarımla arz ederim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ne dünya ama şuan ölenler doganlar kaza yapıp hastenelik olanlar dogum günü olanlar tuvalette olanlar aşık olanlar terk olanlar mutlu ve mutsuz olanlar güneşin doguşu batışı yeter bana herşeye ragmen dünyada.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  46 yaşındayım şöförlük yaptım tüm avrupayı gezdim türkiye kadar güzel yer görmedim ama belki ingiltere daha güzel diyebilirim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  sakarya olukça güzel vegüzelinde alası bana göre heryeri tarih kokan şirin memleketim ıslama köftesini başka hiçbiryerde böylesi nefis tadamassınız çark mesirede dinlenmelisin aqua parkda serinleyip paten kayabilirsin sapanca gölü ve dağ evleri yeşilin ve suyun ayrı bir lezzetini taddıracaktır size yurdum bayrağım vatanım dalgalan sende şafaklar gibi eyyyy nazlı hilal...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm benserkan dünya hakında konuşacağım dünyada nekadar insan varsa hepimiz sınavdayız nesınavı ağiret sınavın dayız yani sınavı kazanan gec miştir yok kaybeden kalmıştır kaybeden katran kazanına girer kazananda gülbah cesine girer nekadar güzel allah akılver miş buiyi yol bukütüyol demiş ve sana karış mıyor.takizamanın dolanakadar zamanın dolunduğu zaman birkaşık su icersin ve boğulur sun benim anlat mak istediyim bizler hepimiz kardeşiz ve bir birimize sürekli zülm ediyoruz neden dunya hayatı icin san ki ülmeyecek gibi areket ediyoruz üylede yilmi hoca dünya biz kular icin var edilmiştir ne nimet ler var buneki agireten ufacık birparca dır budaha yani BİZDE ÜNCE KAC ASIRVARDI VE BUDUNYA NEZAMAN VAR EDİLMİŞ KAC SEFER YIKIL DI TEKRAR YAPILDI TİR BİLEN YOK KESİN LİKLE NEOLDU ONLARA BİR BİRİNİ VUR DULAR ÜL DÜRDÜLER ODEDİKİ BEN YÜNETECEM DÜNYAYI YOK BEN YÜNETECEM DÜNYAYI YANİ bir hikaye BİR ARABADA KAC DİLEK SİYON OLUR BİR 2 OLUNCA NEOLUR BİRİ SAĞA BİRİ SOLA CEVİRİR VE ARABA İKİYE AYRILIR NEOLDU ARBA BİR ŞEYE YARAMADI...?BİZİ YÜNETEN BİR DEVLET OLSAYDI BUHALLERDE DEYİL DİK ŞİMDİ NEDE.YANİ O DİYORKİ BEN BİRDEVLET KURAYIM ÜTEKİ DİYOR BEN BİRDEV LET KURAYIM HER ÜNÜNE GELEN BİR DELET KURSA ZATEN TOPRAK YETMEZ BİZLERE YANİ ANLAT MAK İSTEDİYİM ŞUKİ..?? OLUM VAR VAR UNUT MAYALIMKİ HEPİMİZİN YERİ ORASIDIR DİLEN CİSİNDEN TUT DÜNYANIN ENZENGİN İNSANIN BULUŞACAĞI YERDİR ORASI MAH ŞERYERİ PARANIN GEC MEDİĞİYER DİR ORASI SADECE YAP TIĞI İYLİK VE KÜTÜLÜK SORULACAK KEN DİSİNE ZEN GİN LERİN VE FAKİR LERİN DOP LANACAĞI YERDİR ORASI MAH ŞER MEY DANİ DÜNYANIN SONLARINA DOĞRU GİDİYORUZ YAVAŞ YAVAŞ YANİ ANLAT MAK İSTEDİYİM ŞEY HEPİMİZ KARDEŞİZ YARIN BENSENDEN SORULACAM SEN BENDEN SORULACAN KÜKÜMÜZ BİRDİR BUNU KABUL ETMEYEN MÜSLÜMAN DEYİLDİR ........LAİLAH İL LELAH MUHAMET RESURALLAH KUR TULUŞ YOLUDUR BU ..BURAYAKADAR YANLIŞ BİRŞEY YAZ DIYSAM ÜZÜR DİLERİM BÜYÜK LERİMDEN SAY GİLARIMLA KALIN NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE....................

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Arıtılmamış su içilmediği için insanlar geberiyor.Sen denize girdiğinde hiçmi su yutmuyosun.ille denize girmeye gerek yok mesela ben girmiyorum ama gidip denemiştim. Sende dene görürsün.Su tuz yada sodalıdır

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dünya
Dünya