Jandarma

Kısaca: Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükûmet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askerî kuvvet.Türkiye'de Cumhuriyet Öncesi JandarmaTürklerin hayatı, tarihin akışı içerisinde tetkik edildiğinde; devletin idari, adli ve zabıta hizmetlerinin komutanlarca veya başbuğlarca yürütüldüğü görülür. ...devamı ☟

jandarma
Jandarma

Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükumet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askeri kuvvet.

Türkiye'de Cumhuriyet Öncesi Jandarma

Türklerin hayatı, tarihin akışı içerisinde tetkik edildiğinde; devletin idari, adli ve zabıta hizmetlerinin komutanlarca veya başbuğlarca yürütüldüğü görülür. Eski Türklerde Başbuğ, Kağan, Hakan diye anılan hükümdarlar aynı zamanda emniyet ve asayiş hizmetleriyle bizzat uğraşmışlardır. Orhun Kitabeleri’nde Yargan olarak geçen ve hakanların emrinde, emniyet ve asayişi sağlayan bir zabıtanın bulunduğu bilinmektedir.

Selçuklularda "Surta", Osmanlılarda "Subaşı"lar, daha sonraları "Zaptiye"ler ve müteakiben yakın tarihte "Jandarma" emniyet ve asayiş hizmetlerini yürüten askeri kolluk teşkilatları olarak görülmektedirler.

Osmanlı Devletinde, kazalarda Kadılar emrindeki Subaşı, sancaklarda Mirliva veya Sancak Beyleri, eyaletlerde ise Mirmiran veya Beyler askeri ve mülki birer otorite olarak emrindeki askerlerle emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmüşlerdir. Devletin başkenti İstanbul'da ise emniyet ve asayiş hizmetleri farklı bir teşkilat tarafından yürütülmüştür. Bu amaçla İstanbul'un içinde ve dışında asayiş karakolları açılmış ve bu karakollarda Karakullukçu denen Yeniçeriler görev almıştır. Yeniçeri Ağası, Cebecibaşı, Cebeciler, Kaptan Paşa, Topçubaşı ve Topçular, Bostancıbaşı ve Bostancılar, devletin emniyet ve asayişinin sağlanmasında görevli ve sorumlu isimler olarak tarihe geçmişlerdir.

 • 18 Haziran 1826'da Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra emniyet ve asayiş hizmetlerini "Asakir-i Muntazama-i Mansuri", "Asakir-i Muntazama-i Hassa" ve 1834 tarihinde Anadolu ve Rumeli'nin bazı eyaletlerinde "Asakir-i Redife" adı altında kurulan askeri teşkilatlar tarafından yürütülmüştür.
 • 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı (Tanzimat-ı Hayriye – Gülhane Hattı Hümayunu) ile halkın can ve mal emniyetinin korunması görevi eyalet ve sancak valilikleri emrine gönderilen subaylar tarafından yürütülmüştür.
 • 16 Şubat 1846 tarihinde Zaptiye Müşirliği kurulmuş, eyalet ve sancaklardaki Umuru Zaptiye hizmetleri doğrudan doğruya bu makama bağlanmıştır. Bu devreye "Tevhid-i Zabıta" (zabıtanın birleştirilmesi) devresi de denilmektedir. Zaptiye Müşirliği, bir üst seviyedeki askeri bir makam olan "Seraskerlik" makamına bağlanmıştır. Böylece asıl görevi iç güvenlik ve düzeni sağlamak olan ve tek elden sevk ve idare edilen yeni bir askeri zabıta sınıfı doğmuştur.
 • 1851 yılında Zaptiye Müşirliği’nin adı Zaptiye Kaymakamlığı olarak değiştirilmiştir.


Jandarmanın 1839 Tanzimat Fermanı'ndan sonra kurulmuş olduğu, Tanzimat Fermanı'nı takip eden yıllarında yayınlanan tayin kararnamelerinde Jandarma adına rastlanılmış ancak kuruluş günü kesin olarak tespit edilememiştir. Jandarma Genel Komutanlığı tarihi yazılması sırasında 893 ve 894 sayılı jandarma emirnamelerine rastlanılmış ve bu belgelerde yer alan bilgilerden 1846 yılının gerçek kuruluş yılını yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi'nin kabul tarihi olan 14 Haziran 1869'un "14 Haziran" ı ile Tanzimat Fermanı'nın yayınlandığı "1839" yılı birleştirilerek, 14 Haziran 1839 Türkiye'deki jandarma teşkilatının kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir

1877-1878 Osmanlı - Rus harbinden sonra Sadrazam Sait Paşa modern bir zabıta teşkilatı kurmak için İngiltere ve Fransa'dan subaylar getirtmiş, teşkilatlanmada değişiklik yapılmış ve 20 Kasım 1879’da Seraskerlik makamına bağlı Umum Jandarma Merkeziyesi kurulmuştur.

Jandarma, 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra özellikle Rumeli’de büyük başarılar göstermiştir. Bunun üzerine teşkilat 1909 yılında yeniden düzenlenerek Harbiye Nezareti'ne bağlanmış ve Umum Jandarma Kumandanlığı adını almıştır..

Jandarma Birlikleri, 1914 yılında başlayıp 1918 yılında biten Birinci Dünya Savaşı ile 1919 yılında başlayıp 1922 yılında biten Kurtuluş Savaşımızda, hem iç güvenlik görevlerini sürdürmüşler hem de bir çok cephede Silahlı Kuvvetler'in ayrılmaz bir parçası olarak yurt savunmasına iştirak etmişlerdir.

Türkiye'de Cumhuriyet Sonrası Jandarma • 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanından sonra, devletin birçok kuruluşunda olduğu gibi, jandarma teşkilatında da reorganizasyon çalışmalarına bir plan çerçevesi içerisinde başlanılmıştır.
 • 1918 yılında kapatılan Jandarma Astsubay Okulu İzmit'te yeniden açılmıştır. Sabit Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış, Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirilmiştir.
 • 10 Haziran 1930 tarihinde 1706 Sayılı Kanun çıkarılmış ve jandarma teşkilatı bugünkü hukuki statüsünü kazanmıştır.
 • 1935 yılında jandarma subaylarının Harp Okulu'nda yetiştirilmesi esası kabul edilmiştir.
 • 1937 yılında Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir.
 • 1939 yılında Jandarma Teşkilatı; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere üç grup halinde yeniden düzenlenmiştir.
 • 1949 yılında nüfusu fazla olan illerde, polis görevli Jandarma Birlikleri kurulmuş ise de, bu birlikler 1960 yılında kaldırılmıştır.
 • 1956 yılında yürürlüğe konan 6815 Sayılı Kanunla, bu tarihe kadar Gümrük Tekel Bakanlığı 'na bağlı tümen seviyesinde askeri bir kuruluş olan Gümrük Umum Kumandanlığı tarafından yürütülen sınır, kıyı ve karasularımızın emniyet ve korunması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik görev ve sorumluluğu Jandarma Genel Komutanlığı'na verilmiştir.
 • 1957 yılında Jandarma Sınır Birlikleri tugaylar haline dönüştürülmüş, ayrıca Jandarma Eğitim Tugayları kurulmuştur.
 • 1966-1967 yıllarında birden çok il jandarma komutanlığını bünyesine alan Jandarma Bölge Komutanlıkları kurulmuştur.
 • 1968 yılında Diyarbakır'da Helikopter Bölük Komutanlığı adı altında ilk Jandarma Havacılık Birliği kurulmuştur.
 • 1982 yılında 2692 Sayılı Yasa ile kıyı ve karasularımızın korunması görevi Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na devredilmiştir.
 • 1983 yılında 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu yürürlüğe girmiştir.
 • 1988 yılında 3497 Sayılı Yasa ile kara sınırlarımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na verilmiş, ancak İran ve Suriye sınırının bir kısmı ile Irak sınırının tamamının sorumluluğu halen jandarmada bulunmaktadır.


Jandarma birlikleri 1984 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kasteden PKK ve diğer terör örgütlerine karşı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere bütün ülke sathında terörle mücadelenin en önemli unsuru olmuştur.

Kaynakça:
 • http://www.jandarma.gov.tr/
 • Vikipedi

jandarma

Türkçe jandarma kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Turkish Gendarmerie] n. gendarme, constabulary

jandarma

yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükümet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askeri kuvvet.
bu kuvvette görevli olan kimse.
açıkgöz, uyanık.

jandarma

Türkçe jandarma kelimesinin Fransızca karşılığı.
carabinier [le], gendarme [le], gendarmerie [la], maréchaussée [la]

jandarma

Türkçe jandarma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gendarmerie, Landjäger

jandarma

Osmanlıca jandarma kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Yurt içinde asayişi sağlamak gayesiyle meydana getirilen ve orduya mensup silâhlı kuvvet. Ve bu kuvvette yer alan asker.

misafir - 8 yıl önce
kahramanlar ocağı Jandarma teşkilatımızla gurur duyuyoruz ve silahlı kuvvetlerimizle birlikte(birbirlerinin ayrlmaz parçaları olarak)bekamızın yegane teminatı olarak görüyoruz.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

jandarma Resimleri

Jandarma
3 yıl önce

Jandarma (Fransızca: gendarmerie), genel kolluk kuvvetidir. Terim, Fransızcada silahlı kişiler anlamına gelen ortaçağ Fransızcasına ait olan gens d'armes...

Jandarma, Hükümet, Türkiye'de Cumhuriyet Sonrası Jandarma, Türkiye'de Cumhuriyet Öncesi Jandarma, Yasa, İçişleri Bakanlığı, Nizam
Uzman Jandarma
3 yıl önce

Uzman jandarma, Jandarma Genel Komutanlığında bir rütbe ve bu rütbeyi taşıyan kolluk personeli. Halihazırda Ankara Jandarma Okullar Komutanlığında bir...

Uzman Jandarma, Muhabere, İstihbarat, Karakol, Jandarma, 1989, 1990, Uzman Erbaş, Astsubay Çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri, Rütbe
Jandarma Genel Komutanlığı
3 yıl önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerler ile Sahil Güvenlik Teşkilatı...

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Eğitim Komutanlığı
3 yıl önce

Jandarma Eğitim Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı komutanlıklardan birisidir. 1975 yılında Ankara-Güvercinlik'te Jandarma Eğitim Tümen Komutanlığı...

Jandarma Okullar Komutanlığı
3 yıl önce

Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı komutanlıklardan birisidir. Jandarma Astsubay Okulu ile Jandarma Subay Tatbikat Okulu'nun...

Avrupa Jandarma Kuvveti
3 yıl önce

Avrupa Jandarma Gücü (EUROGENDFOR veya EGF), Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İbya tarafından Avrupa Birliği'nin (AB) beş üyesi arasında 2006 yılında...

Jandarma Müzesi
3 yıl önce

Jandarma Müzesi, Ankara'nın Ahlatlıbel ilçesinde bulunan bir müzedir. 1995 yılında böyle bir müzenin kurulması düşüncesi ortaya çıkmış, 1996 yılında ise...

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
6 yıl önce

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık...

T.C. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Hukuk, Jandarma Genel Komutanlığı, Kanun, Taslak, Türkiye Cumhuriyeti, 10/3/1983