--}}

Sivas

Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50' ve 38° 14' doğu boylamları ile 38° 32' ve 40° 16° kuzey enlemleri arasında yer alır.

Sivas'ın konumu
Sivas'ın konumu
Sivas Türk Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya’dan sonra ikinci sırada yer alan bir ilimiz. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi’nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50’ ve 38° 14’ doğu boylamları ile 38° 32’ ve 40° 16’ kuzey enlemleri arasında yer alır. KuzeydenGiresun, Ordu ve Tokat; doğudan Erzincan; güneyden Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri; batıdan Yozgat illeriyle çevrilidir. İl plaka numarası 58’dir.

Sivas isminin kökeni

RŞehrin ismi kentin antik dönemdeki adı olan Sebastia sözcüğünün değişerek türkçeleşmesiyle bugünkü halini almıştır. Sebastia ismi de yunancada 'saygıdeger, yüce' anlamına gelir ki, Latince Augustus'un yunanca karşılığıdır. Bu da pontuslar tarafından kurulan kentin Roma İmparatoru Augustus onuruna onun ismiyle adlandırıldığına delalet eder.

Halk arasindaki rivayetlere göre ise Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrıya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara “Sipas Suyu” denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve “Sipas” ismi verilmiştir. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden“Sibasipler”den gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle anılmıştır.

Sivas ismi ile ilgili bir başka rivayete göre ise, kentin adı Farsçada “üç değirmen” manasına gelen “Sebast” kelimesinden gelmektedir; Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiştir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalapolis, Karana ve Diyapolis isimleriyle anılmıştır.

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci, yerleşim birimi sayısı bakımından birinci ili olan Sivas aynı zamanda Cumhuriyet Türkiyesi'nin önemli bir tarih ve kültür merkezidir.

Coğrafi

Konum

Sivas İli İç Anadolu'da yer alır. İl topraklarının büyük bölümü Kızılırmak, bir bölümüde Yeşilırmak havzalarına girer. 35 derece-50 dakika ve 38 derece-14 dakika doğu boylamlarıyla, 38 derece-32 dakika ve 40 derece-16 dakika kuzey enlemleri arasında kalan il, 28,488 km2 lik yüzölçümü ile Türkiye'nin toprak bakımından ikinci büyük ilidir.

Yüzey şekli

Yüzölçümü itibariyle Sivas'ımız 28.567.m2 alan üzerindedir. Konya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük ilidir. İç Anadolu'nun yüksek platoları üzerinde başlayan ve doğuya doğru yükselen il alanı; kuzey, doğu ve güneydoğuda daglik ve sarp bir kesimle son bulmaktadır. Ortalama yükselti 1000 metrenin üzerindedir. İl alanının %47,6 si dağlarla, %6,2 si ovalarla kaplıdır.

Dağlar

İldeki dağlar, III. Zamanda başlayan Alp Kıvrımlaşması sırasında Kuzey ve Güney Anadolu dağ sistemleri de belirgenleşmiştir. Kuzey Anadolu Daığlarının güneye, Güney Anadolu Dağları’ nın kuzeye açılan uzantıları il alanının büyük bölümünü kaplamaktadır.

Kuzey Anadolu sistemine bağlı dağlar; Kelkit Vadisi ile Kızılırmak Vadisi arasını doldurarak batı-doğu doğrultusunda uzanır. Tüm Güney Anadolu’yu batıdan doğuya doğru geçen Toroslara bağlı dağlar ise Şarkışla’dan başlayıp ilin ortalarına doğru sokulur. Bu iki sıranın dışında kalan ve genellikle tek tek yükselen dağlar, ilin ikinci derecede kabartıları durumundadır.

Vadi ve Ovalar

Sivas İlinde Vadi oluşumları çok önemlidir. İlin kuzeydoğusu ve batısındaki yüksek kesimden kaynaklanan akarsular, genellikle batı ve güney yörelerinden akmaktadır. Bu hızlı akışlı sular, dar ve derin oluklar açmıştır. Vadiler il alanının batısında yer yer genişleyerek, il tarımında belirleyici rol oynayan alüvyonlu ovalara dönüşmektedir. Sivas’ta vadilerin ikinci önemli rolü de, dağlar ve platolarla kaplı bu alanda belli başlı ulaşım kanallarını oluşturmalarıdır. Yerleşim merkezleri arasındaki kara ve demiryolu ulaşımı, düzenli sıralar oluşturan yüksek ve sarp yapıyı kesintiye uğratan vadi boylarınca sağlanır. Bunlardan en önemlileri şunlardır;

İklim

Sivas İlinin büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları soguk ve karlı geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır. Fakat kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu yüksek bölge ikliminin etkileri bulunmaktadır.

Bitki Örtüsü ve Doğal Yaşam

İklim ve yer şekilleri özellikleri bakımından Sivas doğal bir orman alanı olması gerekirken; yüzyıllar boyunca devam eden ormanların tahribatı yüzünden bugün Sivas çevresinde orman alanları fazla geniş bir yer tutmaz. İlin Koyulhisar bölgesi zengin çam ormanı ile kaplıdır. Şerefiye yöresi Koyulhisar çevresi kadar olmamakla birlikte önemli bir orman bölgesidir. Şarkışla-Yıldızeli sınırları içerisinde bulunan Ak Dağlar İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli orman bölgesidir. İlin geniş toprakları arasında fazla geniş bir yer tutmayan bu orman alanları dışında Sivas’ın asıl önemli bitki örtüsü (step) bozkırlardır. İlkbahar ayında yağışlarla canlanan çoğunlukla boyları 20-25 cm’yi geçmeyen yaz aylarında yağış yetersizliği nedeniyle çoğunlukla kuruyup kaybolan bozkır bitkileri içinde kısa ömürlü olan çiğdem, navruz (kar çiçeği), gelincik, üvez türünden bitkiler yanında kuraklığa dayanıklı kökleri derine kadar inen keven, sığır kuyruğu, çoban döşeği, sütleğen, dağ yoncası, kekik, yavuşan gibi bitkiler geniş yer tutar. Ancak yakacak sıkıntısı çekilen kimi bölgelerde bu bitkiler yakacak olarak kullanıldığı için hızla azalmaktadır. İlde ormanların azalmasından doğan yakacak odun ve kereste ihtiyacının karşılanması için kavakçılığa büyük önem verilmiştir. Özellikle Şarkışla, Zara, Divriği, Gemerek ve Yıldızeli’nde akarsu boyları söğüt ve kavak ormanı haline getirilmiştir.

Sivas İli, Coğrafi konumu itibariyle yabanil hayvan bakamından çok zengindir. İlin Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçit yeri oluşu, il topraklarının engebeli ve sarp olması yabanil yaşamı çeşitlendirir.

Divriği İlçesi ile bu ilçeye bağlı Danişment ve Sincan Bucaklarında; Zara ilçesi ile bu ilçeye bağlı Beypınar ve Bolucan bucaklarında , Yıldızeli ilçesinde, Suşehri ilçesi ile bu ilçeye bağlı Gökçekent bucağı’nda bol miktarda keklik ve tavşan bulunmaktadır.

Merkez ilçe, Ulaş, Kangal, Hafik ilçeleri ile Çukurbelen köyü çevresinde bol miktarda kanatlı av hayvanlarından; şahin, bıldırcın bulunmaktadır. Hafik, Çukurbelen, Merkez ilçe, Seyfebeli yörelerinde sazlık ve bataklıklarda yaban ördeği, ildeki tüm göllerin çevresinde yaban kazları yaşamaktadır. Tödürge Gölü’ndeki iki küçük adacıkta turnalar yaşamaktadır.

Sivas’taki bütün akarsular ile Tödürge, Hafik, Lota ve Gürün Gökpınar Gölleri de bolca balık avlanan tatlı sulardır. İlin iğne yapraklı ormanlarının yayıldığı Koyulhisar, Yıldızeli, Akdağlar, Zara ve Şerefiye yörelerinde bol miktarda yaban domuzu, tilki ve ayıya rastlanır.

Sosyal yapı

Nüfus Sivas Genel nüfusu 638,464 - Sivas il merkezi nüfusu 335.002 dir. - Şehrimizde 62 mahalle mevcuttur. Sivas 16 ilçesi ve 1245 köyü ile önemli bir idari yapıya sahiptir.

Eğitim-Öğrenim Fakülte 3 Enstitü ve il ve ilçelerde 15 Meslek Yüksek okulu ile dev bir eğitim yuvası olan Cumhuriyet Üniversitesi , 18.000 öğrenci kapasite ile Sivas'ın Parlayan yıldızıdır.

Sivas Merkezinde 160 İlköğretim , 22 Lise ve dengi okul. Sivas Genelinde 702 İlköğretim , 70 Lise ve dengi okul . bulunmaktadır.

İlçeleriTarihçe

Sivas'ın bugünkü sınırları içerisinde yer alan Hafik Gölü, Pılır Höyüğü, Zara Tödürge Gölü kıyısındaki Tepecik Höyüğü ile Kangal İlçesi Çukurtarla ve Kavak Nahiyesi Höyük değirmeninde Prehistorik buluntular elde edilmiştir. Yıldızeli Argaz Höyük ve çevresinde Kalkolitik çağ (maden taş devri M.Ö.5000-3500) ile Tunç devri (M.Ö.3000-1500) buluntuları elde edilmiştir.

Sivas'ın yazılı tarihi M.Ö.2000 yılı başlarında Hititlerle başlamakta olup, merkez Tatlıcak Köyü ile Uzuntepe köylerinde bulunan höyük ve Gürün Şuğul Vadisindeki Hititçe yazılar başlıca Hitit yerleşim alanlarıdır. Balkanlar üzerinden Anadolu'ya gelen Friglerin Hititleri ortadan kaldırmaları sonucu Sivas'ta Frig yerleşimi Hitit yerleşim alanlarının üst katlarında görülmektedir. Lidyalılar zamanındaki meşhur Kral Yolu da Sivas'tan geçmektedir.

Anadolu'daki Pers egemenliğinden sonra kurulan şehir devletlerinin zamanla Roma İmparatorluğuna bağlandığı, önemli yol kavşağı üzerinde bulunan şimdiki şehir merkezinin iskan edildiği ve Sebasteia adını aldığı bilinmektedir. Bu ad, rivayete göre Pontus Kralı Polemonos'un karısı Pitodoris'ce verilmiş ve Roma İmparatoru Augustus'a ithaf edilmiştir.

Roma İmparatorluğu hakimiyetine giren şehir, 395'te Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğuna ayrılan topraklar içerisinde kaldı.1059'da Anadolu'ya giren Türkmen güçleri ve 1064'te Alparslan'ın önünden kaçan Selçuklu şehzadesi Elbasan Sivas yöresinde kısa süre hakimiyet sağlamışsa da, bölgenin Türk egemenliğine girmesi 1071 Malazgirt Zaferinden sonra gerçekleşti. Kısa bir süre Selçuklu hakimiyetinde kalan Sivas'ta 1075'te Danişmend Beyliği kuruldu. Danişmend Beyliğinin taht kavgaları ile zayıf düşmesinden sonra Anadolu Selçuklularını yeniden birleştiren I.Mesud, 1152'de Sivas'ı ele geçirdi.

Bizanslıların da karıştığı taht ve egemenlik kavgaları sırasında Anadolu Selçukluları ile Danişmendliler arasında sürekli el değiştiren Sivas, 1175'te II.Kılıçarslan tarafından kesin olarak Selçuklulara bağlandı. Daha sonra İzzeddin Keykavus Sivas'ı başkent yapmış, uzun müddet Sivas'ta kalarak günden güne genişleyen Sivas Şehri mamur edilmiş ve 1217 yılında Şifaiye Medresesini yaptırmıştır. İlim adamlarını Sivas'ta toplayarak şehri büyük bir ilim merkezi haline getirmiştir. İzzeddin Keykavus'un türbesi, yaptırdığı medrese içinde bulunmaktadır.

1220 Yılında İzzeddin Keykavus ölünce yerine I. Alaeddin Keykubat hükümdar oldu. Bu dönem Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi oldu. Moğol istilasını dikkatle izleyen ve önlemler almaya çalışan sultan 1224'de Sivas'ı surlarla çevirerek korunaklı duruma getirdi. Yerine geçen II.Gıyasettin Keyhüsrev'in kötü yönetimi sırasında sıkıntı çeken halk, 1240 yıllarında ayaklanarak Sivas'ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivilleri sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar Anadolu'yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyasettin Keyhüsrev'i 1243'te Kösedağı Savaşında yenilgiye uğratan Moğol güçleri, Sivas'ı işgal ettiler. Moğollara bağımlı duruma gelen Selçukluları, bir süre de Moğollar tarafından kurulan İlhanlı devleti ile idare etti. Sivas ili bu dönemlerde büyük bir gelişme göstererek önemli bir ticaret ve bilim kenti olmuştur.

Anadolu'da yarım asır kadar devam eden İlhanlılar devrinde Vali Demirtaş Sivas'a yerleşmiş ve istiklalini ilan ederek Sivas'ta uzun yıllar saltanatını sürdürmüştür. Demirtaş'tan sonraki Sivas Valisi sırayla, Alaeddin Eratna oğlu Gıyasettin Mehmet, Alaeddin Ali ve oğlu Mehmet Bey'dir.

Ali Bey'in ölümünden sonra yerine geçen yedi yaşındaki Mehmet Bey'i Kadı Burhaneddin saltanatından uzaklaştırarak Sivas'ta kendi adıyla anılan devletini kurmuştur. Sivas'ı onarmak için de birçok çabalar göstererek surların etrafında hendekler kazdırılmış, kaleleri tamir ettirilmiştir. Akkoyunlu aşireti reisi Kara Osman'la yaptığı muharebe sonunda katledilmiş yerine oğlu Alaeddin geçmiştir. Bu sırada Timurlenk Anadolu'ya akınları başlamıştır. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt Amasya'yı almış Sivas'a yaklaşmıştır. Güneyde Karamanlıların baskısına dayanamayan Alaeddin, şehri Osmanlılara teslim etmiştir. Bir davetle Sivas'ı teslim alan Yıldırım Beyazıt, şehri vali olarak tayin ettiği en büyük Şehzadesi Emir Süleyman'a vermiştir. Sivas Osmanlıların eline geçtikten bir yıl sonra 1400 yılında Timur'un istilasına uğramış, bir süre sonra tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.

Sivas Osmanlı İmparatorluğu döneminde eyalet merkezi haline getirilerek Amasya, Çorum, Tokat kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas'a bağlı birer sancak olmuştur. Evliya çelebi Seyahatnamesi'nde belirtildiği gibi Sivas zamanının en önemli eyaletlerinden biridir (40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han, 40 kadar çeşmesi olduğundan bahsedilir).

Sivas'a birçok vali atanmış, bunlar içinde belki de ismi hiç unutulmayacak olan Halil Rıfat Paşa'nın yaptırdığı yollar, köprüler, hanlar ve konaklar halen Sivas 'ta yaşayanların hizmetindedir.

Sivas üzerinde Tarih içinde süre gelmiş yönetimler;

Önemli şahsiyetler

  * Ahi Emir Ahmed (1244)
  * Ebu Abdullah Ali Bin Mehmed Es-Sivasi (..... – 1302)
  * Kadı Ahmed Burhaneddin (1329 – 1384)
  * Sıvaslı İbrahim Efendi
  * Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi (..... – 1384)
  * Ahmed Bin Mahmud Es-Sivasi (.... – 1387)
  * Kemaleddin İbn-i Hümam Es-Sivasi (1374-1445)
  * Şehabüddin Ahmed Es Sivasi (.... –H.860)
  * Hüsrev Bin Mehmed Es-Sivasi (....-1470)
  * İbrahim Bin Hasan Es-Sivasi Et-Tennuri (....-1471)
  * Molla Hüsrev (....-1480)
  * Sivaslı Hasan Paşa (...-1566)
  * Muharrem Es-Sivasi (....-1584)
  * Behram Paşa (16.YY.)
  * Feyzullah Bin Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (...-1616)
  * İsmail Bin Sinan Es-Sivasi (....-1632)
  * Abdülmecid Bin Muharrem Es-Sivasi (...-1633)
  * Abdulkerim Bin Abdullah El-Vaiz Es-Sivasi (.... –1633)
  * Recep Sivasi (....-1640)
  * Abdülahad Sivasi (....-1645)
  * Ebus-Sena Şeyh Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (...-1650)
  * Sivaslı Müftüoğlu (....-1748)
  * Numan Efendi (....-1768)
  * İvazzade Halil Paşa (....-1804)
  * Durak Baba (1831-1916)
  * Mur Ali Baba (....-1885)
  * Fazlullah Moral (1878-.....)
  * Nüzhet Efendi (.... – 1888)
  * Abdulkadir Bin Kör Ali (....-1894)
  * Halil Rıfat Paşa (....-1907)
  * Vali Muammer Bey (1874 - )
  * İhramcızade İsmail Hakkı Efendi (1880-1969)
  * Mehmet Samih Fethi (1886 - )
  * Hayri LÜTFULLAH (1899 – 1930)
  * Mehmet Şükrü AKKAYA (1894-1971)
  * Eflatun Cem GÜNEY (1896-1981)
  * Muzaffer SARISÖZEN (1899-1967)
  * Ömer ALTUĞ (1905 – 1965)
  * Vehbi Cem AŞKUN (1909-1979)
  * İbrahim ARSLANOĞLU (1920-1995)
  * Prof.Dr. M. Kaya BİLGEGİL (1921 – 1987)
  * İlhan BAŞGÖZ (1924 - )
  * Prof. Dr. Sedat Veyis ÖRNEK (1927-1980)
  * Hasan Hüseyin KORKMAZGİL (1927-1984)
  * Şemsi Sivasi (1520 - 1597)
  * Muhlis Akarsu
  * Pir Sultan Abdal
  * Abdulkadir Galami (1854 - 1886)
  * Aşık Veysel (1894 -1973)
  * Külhaşzade Rahmi (1870 - 1910)
  * Abdulahad Sivasi (Nuri-i Sivas-i (1594 - 1650)
  * Kul Himmet Üstadım (XIX.Yüzyıl)
  * Feryadi (1914 – 1987)
  * Emsali (1900 – 1978)
  * VELİ (? – 1853)
  * İbrahim ASLANOĞLU (1920 - 1995)
  * RUHSATİ (1835 - 1911)
  * MİNHACI (1862 - 1901)
  * Talibi COŞKUN
  * Âşık Ali İzzet ÖZKAN
  * Mesleki
  * Serdari
  * Vehbi Cem AŞKUN
  * Osman Hikmet IŞIK
  * Reşad Şemseddin SİRER
  * Seyyid YALÇIN
  * Mustafa ÇAĞRICI (1950 - .... )
  * M.Kaya BİLGEGİL
  * Seyit TÜRK 
  * Deneme 
  * Kemaleddin İbnü'l-Hümam
  * Zaralı Halil Söyler (İnce Halil ) (1906-1964) 


İlgiliLinkler

 • http://harita.turkcebilgi.com/sivas
 • http://www.cumhuriyet.edu.tr/sivas/
 • http://www.sivas.gov.tr/ - Valilik
 • http://www.sivas.bel.tr/ - Belediye
 • http://www.sivasspor.org.tr

  Liste - Türkiye'nin illeri

  Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce

  Kaynak

  * Vikipedi * Rehber Ansiklopedisi
 • Haritası

  Sivas koordinatları: 39.749434, 37.021179

  Diğer anlamları

  Sivas

  Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.


  İlgili konuları ara


  Görüşler

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Bir sivaslı olarak tek güzel ve övünülecek tarafı, takımı o kadar. İnş Sivas Sporumuz bu sene ilk üçte bitirecek ligi. Sivas''ın insanları kütük tadında insanlar çok enterasan hiç hoşgörü yoktur. Neyse pek sevmem yani. Bazen Sivaslıyım demekten bile utanırım:)

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   SLM GÜZEL MELMEKETİN GÜZEL İNSANLARI SELAM

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivasa öyle bir özlemim vardırki duygularımı yazsam kelımeler yetmez hele birde taşında totoprağında havasında suyunda ezan sesinde evliyaların olduğu yerde ozanların ve aşıkların dilinde yiğidin harman olduğu sivas ilinde o sıcacık yüreğine çocuklarımı bağrına basan memleketimde hasret kokan türkülerinde gurbetin yollarında annemin babamın kardeşlerimin duygularımın özlemle olduğu yerde sevilmezmi memleketim..ben aslen sivaslıyım kesseler damarımı aksada kanım yine yazar sivasın adını sıcak ve hasretle öpüyorum memleketimi

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   her yerde küresel ısınma olmasına rağmen ve insanlarında sıcaklıkla beraber cıvımasına rağmen Sivasın hala havası sert ve hala insanıda mert bir şekilde duruyor kimse sivasa laf atmasın ben sivasın YILDIZ BELEDİYESİNDEN Mesut sivasla alıp veremediği olan varsa gelsin boy ölçüşelim o kadarrrrr........

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   SİVASLI AŞKIM SENİ ÇOK SEVİYORUM AMA SÖYLEYEMİYORUM AŞKIN AYŞEÖ

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   SİVASIN HAVASI SERT YİĞİDİ MERT OLUR BEN SİVASTAN HALİL GÜNEYLİ AŞKIMA SELAM

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivası çok seviyorum ençokda sivas merkez yıldız belediyesini

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivas çok güzel köy akkoç köy lünümü sivas çok seviyorumm

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   TÜM SİVASLILARA SELAM BEN AYŞE SİVAS KADAR GÜZEL BİR KÜLTÜR ŞEHRİ YOKTUR MESUT ABİ HAKLI SİVASLILARA LAF ATAN KAFAYI YEMİŞTİR YÜRÜ YİĞİDOM KİM TUTAR SENİ

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   CANIM SİVASIM SENİ ÇOK SEVİYORUM SOĞUĞUNU BİLE ÖZLEDİM.İNSAN AYRI DÜŞÜNCE KIYMETİNİ ANLIYO....SİVASLI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM...LÜTFEN MEMLEKETİMİZE SAHİP ÇIKALIM..EN BÜYÜK SİVASSPOR...BÜLENT UYGUNU DA KUTLUYORUM AYRICA.. NOT:gerçek bir yiğido memleketinden UTANMAZ

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivasım kelimelerle anlatılmaz o yüzden susuyorummm....

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   ben sivasın şarkışla ilçesinden şahin ve bursada yaşıyorum ve sivas kadar güzel bir memleket vatan görmedim tam 6 sene oldu çıkalı bir an aklımdan çıkmnadı tertemiz havası sıcak misafir perver insanı küçükle küçük büyükle büyük olan fedakar vefakar insanı çok mert.. sonuna kadar ölene kadar sivas sivas bazen gözlerim dolar ağlarımda utanmadan.... allaha emanet olun sivaslı dostlar SİVASLI OLSUNDA ÇAMURDAN OLSUN. ŞAHİN TOYDEMİR.ŞARKIŞLA

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   OSMAN PINARININ BAŞI LALELİ.. BİR SU VER İÇEYİM ELİ KINALI.. NE HAVALANIYON GELİN OLALI... BEN SENİ KIZ İKEN SEVEN OĞLANIM..BÜTÜN SİVASLILARA SELAMLAR SAYGILAR BÜYÜKLERİN ELLERİNDEN KÜÇÜKLERİN GÖZLERİNDEN ÖPERİM

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   zaten şu dünyada bir gazili olmak ayrıcalık bir de sivaslı olmak değil mi...;)))NE MUTLU SİVASLIYIM DİYENE...ŞARKIŞLA

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   benim canım sivasıma kimse laf sölemsin.hiç tavsiye etmem yoksa kalıcı hastalık yapar eczanelerde ilacıda yok.cenemi yormama gerek yok bizim ne oldugumuz bellllliiii

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   slm arkadaşlar illede sivas diyorum başka bişi demiyorum

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   ben sivasın yıldız beldesi doğumluyum yıldız beldesinin yıldız dağı ve insanları ünlüdür ben beldemi çok seviyorum

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   siwastan birini sewdim hemde çokkk,muğlalıyım ama sivası daha çok sewiyorum....

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Bu harita çok eski, bazı apartmanlar yok.Sanırım 2005 yılına ait.Bazı yollar değişti,burdaki gibi değil.Yinede idare eder :)Sivas tarihi bir kenttir.Deniz sevdalıları bu tarihi dokuyu anlamazlar.Havası soğuk ,insanı serttir.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Arkadaslar yine ben ancak görüşlerim değişmedi gerçektende ha köyündeki ha şehir merkezindeki kafa yapısı aynı aynı şeyleri tekrarlamamın bir gereği olmadığını düşünüyorum. ayrıca olaya çok duygusal olarak yaklaşyorsunuz. Sizin görüşünüzdür diyip geçeceğim. Sivas spora a gelecek olursak. Umarım bir 5 gol de burada yer ne diyim böyle ruhsuz takımmı olur. Avrupa nın 3. sınıf takımından yarım düzüne gol ye gel. Yediğin gollerde aham şaham gollerde değil hani. İşte Bülent uygun denen kişi Türkiye birinci liginde oynadığı betbat ve ne olduğu anlaşılamayan oyunu ve neticesinde aldığı şans eseri skorlarla Avrupa''da da sonuç elde edeceğini sanıyordu ama beni yanıltmadı sivaslıların ve bir çok futbol severi yanılttı. Geçen sende bilmem ne ülkesinin bilmem ne takımına da UEFA kupası elemelerinde mağlup oldu. Böyle bir takım sivas spor ne diyim. Akıllanacak gibide değiller. Ha Türkiye''de şampiyon olurmusun olursun kardeşim olmak istersen kafanıda çalıştırırsan elindeki avantajıda kullanırsan neden olmasın ama avrupada bu antrenörün mantığı ile bir halt yiyemes sivas sipor.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   ŞARKIŞLALIYIM TÜM SİVASLILARA SELAM OLSUN..

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   BuqRa_@msn.com SivasL oLmak bi ayrcaLk aska denicek sz yok Tm sivasLIlARI OK Seviyorum XXXXDDDDD

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   ben sivaslıyım sivas zara sivasa gidiyorum her sene ben aleviyim

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivas herşyi ile güzel bir memleket sivaslı olmaktantan gurur duyuyorum tüm hemşehrilerime slm faruk

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   allah izin verirse ayın 25 şinde sivas merkeze askerliğe geliyorum askere gideceklere şimdiden hayırlı teskereler

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivaslı severse destan olur... sivaslı kızarsa katliam olur.....

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivas benim memleketim orada benim akrabalarım var sivaslılara laf atan diğer yorumculaın dediği gibi kafayı hakkaten yemiştir.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   HANİ DERLERYA DOĞDUĞUN YER DEĞİL DOYDUĞUN YERLİSİN HAYİR ASLA 13 YAŞIMDA İSDANBULA GELDİM OGÜNDE SİVASLIYDIM YAŞ 42 ELHAMDÜLİLLAH BUGÜNDE SİVASLIYIM ME MUTLU KENDİGİBİ OLANA TÜM SİVASI VE SİVASLIYIM DİYENLERİ SEVİYORUM SAYĞILAR,

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   ben alevi değilim zaralıyım, kaldı ki neden bön oyum buyum diyoruz bu da ayrı bir şey, sivaslılar alevidir gibi algı oluşamayacağı gibi değildir diyede oluşmasın zaten neden sınıflamak gereksin ki .. zengink kültüre sahip bir şehirdir sivas

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivaslıyıh gardaş sivasımın havasına suyuna kurban olurum ırmağının buzunukırıp yıykandığım sivasıma kurbanolurum tüm sivaslılara selam

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivas denilince başka söze ne hacet. uzaktan bakmakla olmuyor. sivaslı olmak gerek. sivaslı olmayanların anlamasını da beklemiyorum zaten. her güzel görüneni güzel sanıyorsunuz ama asıl güzelliklerden haberiniz yok maalesef. sivas hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan sivas hakkında yorum yapmanız da ayrı bir komedi zaten. tüm hemşehrilerime kucak dolusu sevgiler.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   ben sivaslı deilim ama çok sevdiğim birisi sivasta yaşıyor sivasa hayranlığımda burdan geliyoo...

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivas sın pirsultanı,aşık veyseli ünlüdür ben sivası ve yıldız beldesini çok seviyorum

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   kardeş haksızsın bence sivas yaşamasını bilen ve gerçek sivaslı olanlar için ideal bir şehirdir. Lütfen dikkat et laflarına. Unutmaki Kurtuluş Savaşının temelleri burada atıldı AŞık Veysel buralı... böyle işte sivaslı olunmaz sivaslı doğulur..!

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivas,ı beğenmeyen bir sivas.lıya şaşarım.gezilecek yeri olması için illa barlar diskolarmı olması lazım.sıcak ve soğuk çermik balıklı çermik birsürü tarihi yercennet gibi ilçeler cıvıklığı sevmeyen insanlar mert sivaslılar.ayrıca yiğidolar...

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   etli pide ve madımak yemakleri ünlüdür.çifte minare,gök medrese,sivas kalesi istasyon caddesi,atatürk caddesi vs.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Sn.Cihangir, Sen bu kadar sevmiyorsan kütüğünü sildir bence utanmana gerek kalmaz... Sivas''ın insanını hiç tanımadığın belli, ben insanımlada kültürümlede gurur duyuyorum. Yardımsever, fedakar, iyiniyetli, misafirperver ve çalışkan hemşehrilerime selam olsun...

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   cihangir senin sivasliyim demen zaten bosuna zira hic bi sivasli sivasliyim demekden utanmaz . sen bi kanini kontrol ettir

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Uzun zamandır Sivasdan, memleketimden ayrıyım. Hepinizi, taşını, toprağını çok özledim.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   varmı şu alemde yiğido gibisi eti ekmek katmer çörek nerde var

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   ben sıvası kısaca aşıklar dıyarı olarak tanımlıyorum.aşık veyselin buralı olması, insanlarının yalakacı olmayıp esaletlerı,kutuklere kutuk gıbı davranması cok hosuma gıdıyor acıkcası.....sıvası sevmek ıcın oralı olmak yetmez.yasamak gerek

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivas taşlı sokaklarıyla buz gibi lezzetli sularıya pek çoğu saf ve temiz olan insanlarıyla izmirde de yaşasam çocuk yüreğimde kaldı Bence güzel gören güzel düşünür yiğidin harman olduğu yerdir evliyalar kentidir.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   SİVASTAKI SİVASSPOR AŞKI HERŞEYDEN ÖNCEDİR,

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivasın ünü soğuk olmasıdır. başka bişey göremedim 4 yıldır. inşallah tayın çıkarda, , zaten görecek başka bişeyde yok. alacaksan al, almıyacaksan bakma diyen esnafıda ünlü:) Allah kurtarsın:)

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Cihangir bir sivasli olarak bakışını ve yaklaşımını begenmedim. nitece de düşünceni ifade etmisin buna itarizim yok ancak: Sivaslilar diye genellemek yanlış. Her memlektetten iyi insanda cikiyor kotude. Ancak benim bildigim sivaslilar yardimseverdir, hoşgörülüdür. senin kastettigin sey sanirim madimak meselesi ama o iş derin bi mevzu burasi da yeri deil. istanbul da büyüdüm ama yine de memleketimin yeri bende başkadir.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sn cihangir bey senin gibileri kütükten silmeli hiç bir yerde sivas insanı gibi mazlum bir toplum varmıdır acaba

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   yeasin in dedigi yerlerden baska bi yeri yok zaten.ayrıca insanlarida hiç hoşgörülü yada yardımsever degil.düsene bi tekmede onlar atıyo.cok tersler.esnafıda sanki o müsteri karsısındaki satıcı gibi davranıo.ben bi iyiliklerini göremedim ama azda olsa iyi insanlar var ama cok nadir.sivasta yasamayan sivaslıları bilemem.sivaslı degilim ama uzun zaman kaldım.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   SIVASIMA GURBANN,, (L) sarkislaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa forrrr everrrrrrrrrrrrrrrrrr

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   bakın sivasa laf yok benim sevgilimin memleketi

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   insanları anlamak guctur ömur gelıp gecıyor hale memleketcılık yapılıyor ilk once allah için ne yaptım onu soralım kendımıze ne sıvasta anakarada nede karsta her yer allah cc in onun için aklımızı basımıza alalım

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   genelleme bence cok yanlis her yerin iyisi ve kötüsüdde vardir sivasli olmak ayricalik veya sivasdan utanmak bence böle seyler aptalca bisey

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Sivas gibisi varmı ya soğugu bakılı çermiği, kaplıcaları , camiileri.Tabiki gezmesini bilene illaki bar, diskomu olacak.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivas cok guzel bir memlekettir gerci ne kadar 1993 faciasini yasatanlarda olsa sivasimiz asiklariyla ozanlariyla tarihiyle bir baskadir.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   yahu arkadaşlar ben 2-3 kişisinden bahsetmiyorum genelleemede yapmadım bir kere çoğu öyle sivaslıların alayı olmasada çoğu hödük yani ne var bunda gerçektende öyleler. Köyde taş yağmuruna tutulduğumu bilirim. Merkezi ayrı bi alem zaten özellikle kendi akrabalarımdan biliyorum yani ne diyim sivasın bir hödükler şehri olduğu kanısına varmam için memleketim olan sivas kökenli insanların büyük katkısı olmuştur sizde oturduğunuz yerden gocunmayın yalan mı söylüyoruz. Zaten yeşillik kelimesi sivas ta ki karşılığı "no-comment" şeklindedir. Takım bile üçüncü olur dedik 3ncü bile olamadı takımda ayrı bi alem neyse size iyi kudurmalar sivas manyakları

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   büllübüle sormuşlar altın kafesmı vatan mı diye oda ahh illede vatan demiş bırde benım gıbı bır komandoya sormuşlar önce kan sonra vatan demiş geliyorum sivas şafak 399 :)

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   93 ten beri sivaslıyım derken zorlanıyorum,madımagın onunden gecerken tuylerım dıken dıken oluyor,ey guzel memleketım akla bızı bu lekeden sende 2 temmuzda yuregını dök sokaklara,kapat o lanet olası et lokantasını,tarihe adını sisle yazma biz ozanlarımızla,biz halayımızla,biz tarihimizle,biz cumhuriyetin ilk adımını attığımız kongremizle bilinelim,tüm dostlara selam olsun.....

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   madımağı ünlü ben sivaslıyım sivassporluym engüzel tarihi eserlerin olduğu güzel bir şehrimizdir

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   BÜTÜN HEMŞERİLERİME BURADAN SLMLARIMI İLETİYORUM AYRICA SİVASSPORA''DA BAŞARILAR DİLERİM...

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivaslıyız evelellah cok seviyorum buyuyen sehrımı

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   o kütükler sivası gezmemiş beyler cok sehre gittim kızlarımız bile cok guzel be en buyuk yııdolar

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   Sivasım benim güzel yöremin güzel sevgili insanlarına selamlar olsun. Burada doğup burada yetişip veya burada doğmayıp burada büyümeyen fakat aslen sivaslı olup aslına hakaret edip redden insanlar en azından susma nezaketini göstersin. Son 2-3 yıldır sivasa adımını atmamış veya gelememiş görememiş kardeşlerimi güzeller güzeli sivasıma bekliyorum. Sivas çok değişti arkadaşlar. Bir Cumhuriyet meydanımız varki gerçektende dillere destan çok güzelleşti ve büyüdü. Yem yeşil bir parkımız var artık koskoca süper Paşabahçe parkı. Aksu deresi görülmeye değer bir yer. Çifte Minaremizi bilen biliyor ve içi ve çevreside gerçektende harika oldu. Başkanımız Sami Aydın a çok teşekkür ediyorum tüm sivaslı kardeşlerim adına çok güzel şeyler yaptı ve yapmaya devam ediyor.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   ben şarkışlalıyım çok güzel bir yer en büyük sivasspor inşallah bu sene şampiyon olacağız sivasım benim

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   ben sivaslıyım ben aşıklar diyarın danım ben yiğidoların için den yetişen vatanına sadık toprana saygılı miletine bağlı sivas halkının bir parçasıyım ama geçim şartları nedeniyle memleketim den ayrılmak zorun da kaldım ve istanbula yerleştim şimdi işim gereği isatanbulda yaşıyom hani derlerya doğdun yerdeyil doyduğun yer memleketin diye bence haksız lık etmişler nekadar istanbulda yaşayıb ekmeğini yesem de sivasımın tadı başka be hemşerim bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatan ahvatan demiş bizim kide o misal kısacası ah sivasım ah sivası muzayıb giden selvilerin görün ce insanı dehşete sokan o kangal köpeklerini madımağını yemliğini o boylu boyunca etli pideni nekadar da özledim birbilsen sivaslı kardeşlerim o memleketin kıymetini bilin insan uzaklaşın ca daha çok anlıyor saygılarımı sunuyom ha buarada sivasın merkez söğütcük köyün den MEHMET GÜROLUK elbeğli diyarından herkese selamlar sivassımızın gururu SİVAS SİPORUMUZA başarılar DİLİYOM

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   sivas kangal sarıpınar köyünden kerami yazları balıklı kaplıca kangalımızın ünlü köpek çiftliğini gezebilirsiniz ayrıca sarıpınar köyü olarak bir özelliğimiz bulunmaktadır alevi ve sünni halklar olarak barış ve kardeşlik içinde yüz yılı aşkın zamandır birlikte yaşamaya devam ediyoruz .her insanın memleketi kendine güzeldir bizim memleketimiz en güzeli çünkü biz sivaslıyız herkese selamlar.

  • misafir Avatar
   misafir - 5 yıl önce
   İnsan yakılan bir sehirden ne hayır gelir?

  • Hayal oyuncu Avatar
   Hayal oyuncu - 1 ay önce
   Bende sivaslıyım bendeee 😁😁😅🤣🤣 gürün ilçesine dayanıyorum

  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Sivas
  Sivas